Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0421/GA, 26 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/421/GA

betreft: [...] datum: 26 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 januari 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen, betreffende het uitvallen van het sportmoment op 20 en 27 november 2015,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Groot Alphen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Uit artikel 48, tweede lid, van de Pbw volgt dat gedetineerden recht hebben op tweemaal drie kwartier sport per week. De beroepscommissie stelt vast dat één van deze twee sportmomenten tweemaal is uitgevallen. Klager heeft hierdoor ongemak ondervonden.
Dat klager ter vervanging recreatie is aangeboden, doet hier niet aan af. De beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen. Zij ziet aanleiding klager een tegemoetkoming toe te kennen voor
het door hem geleden ongemak en bepaalt de hoogte hiervan op € 10,=.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 26 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven