Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0460/GA, 26 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/460/GA

betreft: [...] datum: 26 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.R. van Laar, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 februari 2016 van de beklagcommissie bij locatie Zuid te Arnhem, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het uitreiken van klagers geprivilegieerde post aan een medegedetineerde, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
Klager heeft ongemak ondervonden door het uitreiken van geprivilegieerde post aan een medegedetineerde. De beroepscommissie kan zich derhalve niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Zij zal het beroep
gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepalen dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 26 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven