Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/4006/GA, 26 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/4006/GA

betreft: [...] datum: 26 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 november 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zoetermeer in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft
a. het structureel om 11:30 uur en 16:30 uur terugkeren van de arbeid in plaats van om 11:45 uur en 16:45 uur;
b. het niet goed verwerken van terugbelverzoeken van klagers advocaat.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Ten aanzien van het beklag als vermeld onder a.: klager heeft in zijn klaagschrift gesteld dat het te vroeg terugkeren van de arbeid sinds aanvang van zijn detentie elke werkdag is gebeurd. Hiermee is de tijdsperiode waar de klacht op ziet voldoende
gespecificeerd. Klager is derhalve ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. Het beklag dient eveneens gegrond verklaard te worden nu de directeur het in de klacht beschrevene heeft bevestigd.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ten aanzien van het beroep inzake het beklag als vermeld onder a. overweegt de beroepscommissie het volgende.

Klager heeft ter beklagzitting bij de beklagcommissie medegedeeld dat hij werkzaam is als afdelingsreiniger en zodoende waarneemt dat medegedetineerden te vroeg terugkeren van de arbeid. De beroepscommissie maakt hieruit op dat het beklag slechts
klagers medegedetineerden betreft en niet klager. Volgens artikel 60 van de Pbw staat enkel beklag open voor een gedetineerde over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. De beroepscommissie zal het beroep daarom in zoverre
ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre bevestigen, met wijziging van de gronden.

Ten aanzien van het beroep inzake het beklag als vermeld onder b. overweegt de beroepscommissie het volgende.

Ingevolge artikel 69, eerste lid, van de Pbw kan tegen de uitspraak van de beklagcommissie een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het thans voorliggende, door de raadsvrouw ingediende, beroepschrift voldoet niet aan
die eis. Klagers raadsvrouw is bij brief van 26 januari 2016 in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van tien dagen, na dagtekening van die brief, de redenen van het beroep alsnog schriftelijk mede te delen. Van deze gelegenheid is (binnen de
daarvoor gegeven termijn) geen gebruik gemaakt. Gelet op het vorenstaande dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in dit onderdeel van zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van a. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie, met wijziging van de gronden.
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep inzake het beklag als vermeld onder b.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 26 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven