Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0803/GA, 25 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:25-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/803/GA

betreft: [...] datum: 25 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.W.E. Luiten, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 maart 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Grave, betreffende het niet terugbetalen van het aankoopbedrag van verse waar van de inrichtingswinkel aan klager nadat hij is
overgeplaatst naar een andere inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Grave in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Namens klager is verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu enige onderbouwing daarvoor ontbreekt. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen.

Volgens artikel 3.7.4 van de huisregels van de inrichting worden in geval van overplaatsing de door een gedetineerde bestelde versproducten niet teruggenomen door de winkel en de kosten van deze producten in rekening gebracht bij de gedetineerde. Tegen
een algemene regel staat geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. De beroepscommissie is van oordeel dat hiervan niet is gebleken. De uitspraak van de beklagrechter kan daarom niet in stand blijven en klager zal
alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 25 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven