Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0354/JA, 24 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/354/JA

betreft: [klager] datum: 24 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1995], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van de beklagcommissie bij de Rijks justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hartelborgt te Spijkenisse,

alsmede van de overige stukken.

Klager heeft op 10 mei 2016 schriftelijk afstand gedaan van het recht om te verschijnen ter zitting van de beroepscommissie van 11 mei 2016, gehouden in de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.
De directeur van de j.j.i. De Hartelborgt is niet verschenen ter zitting van de beroepscommissie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vernieling van klagers t-shirt.

De beklagcommissie heeft aan klager een tegemoetkoming van € 50,= toegekend.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klagers t-shirt is kapot gemaakt tijdens een actie van het Interne Bijstandsteam (IBT) op 23 april 2015. Klager heeft daartegen beklag ingediend. Klager
heeft meerdere keren een beklagformulier ingediend en pas op het derde formulier is er gereageerd. Op 27 november 2015 heeft klager een uitspraak ontvangen van de commissie van toezicht waarbij is beslist dat aan klager een tegemoetkoming van € 50,=
wordt toegekend. Klager is het niet eens met de hoogte van deze tegemoetkoming. Het t-shirt is veel meer waard, namelijk € 120,=. Als klager iets stuk maakt moet hij wel het gehele bedrag vergoeden. Bovendien heeft de inrichting veel te laat gereageerd
op het beklag. Daarvoor verzoekt klager tevens compensatie.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt het volgende vast. Klager heeft op 23 april 2015 een klaagschrift ingediend betreffende de vernieling van zijn t-shirt. Op 27 november 2015 heeft hij een uitspraak ontvangen van de beklagcommissie waarbij een tegemoetkoming
van
€ 50,= is toegekend. Klager is het niet eens met de hoogte van de tegemoetkoming en heeft daartegen per abuis wederom een klaagschrift ingediend. De beklagcommissie heeft klager bij uitspraak van 18 januari 2016 niet-ontvankelijk verklaard in zijn
beklag en heeft het klaagschrift doorgestuurd naar het secretariaat van de Raad, waar het als beroepschrift is aangemerkt. Het secretariaat van de Raad heeft getracht de uitspraak van de beklagcommissie op het klaagschrift van 23 april 2015 te
achterhalen, hetgeen niet is gelukt. De beroepscommissie heeft kennis genomen van de overige stukken en zal zich derhalve enkel uitlaten over de hoogte van de tegemoetkoming.

De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. In geval er sprake is van schade en indien deze schade eenvoudig is vast te stellen, kan aanleiding bestaan schadevergoedingsaspecten te
betrekken bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming. In het onderhavige geval is de schade niet eenvoudig vast te stellen. Klager heeft de gestelde hoogte van de schade niet onderbouwd, nu hij geen aankoopbon heeft overgelegd en de waarde van
het t-shirt ook niet op een andere wijze aannemelijk is geworden. De beroepscommissie kan zich derhalve verenigen met de toegekende tegemoetkoming en zal het beroep ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, drs. H. Heddema en mr. R. van de Water, leden, bijgestaan door
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 24 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven