Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1712/GB, 30 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:30-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/1712/GB

Betreft: [Klager] datum: 30 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 mei 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 26 mei 2016 te melden in de gevangenis van de locatie De Schie ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 28 april 2016 is klager opgeroepen zich op 26 mei 2016 te melden in de gevangenis van de locatie De Schie voor het ondergaan van 240 dagen gevangenisstraf. Op 10 mei 2016 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 12 mei 2016
ongegrond is verklaard. Op 20 mei 2016 is klager opgeroepen zich op 3 juni 2016 te melden in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Anders dan de selectiefunctionaris stelt verzoekt klager niet om uitstel. Klager verzoekt de selectiefunctionaris en de Sectordirectie Gevangeniswezen enkel toestemming te geven de gevangenisstraf middels elektronische detentie te ondergaan. De
reclassering heeft hem namelijk verteld dat elektronische detentie alleen mogelijk is met toestemming van de Sectordirectie Gevangeniswezen. Klager heeft een goed lopend klusbedrijf en draagt zorg en verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Hij heeft zijn
leven gebeterd. Voorts is klager voor de uitspraak van de politierechter te Rotterdam bij de reclassering geweest. De reclassering heeft een rapport opgemaakt en daarin vermeld dat klager een cursus dient te volgen en geen celstraf dient te krijgen,
gezien zijn situatie en verleden. Hiermee is nooit rekening gehouden.

Voorts heeft klager zich op 7 maart 2016 gemeld bij de locatie De Schie. Daar hebben ze hem weggestuurd omdat er niks bekend was over zijn plaatsing aldaar. Klager werd verteld dat hij moest wachten totdat hij een brief met een meldingsdatum zou
ontvangen. Als klager een zware crimineel was geweest had hij het land kunnen ontvluchten. Dit heeft hij niet gedaan aangezien hij de gevangenisstraf op een eerlijke en gepaste wijze met een enkelband wil uitzitten. Als de detentie van klager op 7
maart
2016 had aangevangen, zou hij op dit moment in aanmerking komen voor elektronische detentie. Omwille van zijn gezin, bedrijf en toekomst verzoekt klager toestemming om zijn detentie middels een enkelband te mogen ondergaan. Klagers vriendin kan niet de
gehele zorg van hun drie jonge kinderen op zich nemen. Zij heeft een auto-ongeluk gehad en moet hiervoor op 1 juni 2016 een operatie ondergaan. Daarnaast heeft klager na vier jaar eindelijk werk. Hij heeft een klus voor langere periode en heeft
daarvoor
werknemers in dienst genomen. Klager kan nu oppas voor de kinderen betalen omdat zijn eigen bedrijf goed loopt. Als hij zijn straf in de gevangenis uit moet zitten valt alles in duigen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 7 juli 2015 heeft klager een verzoek tot uitstel ingediend. Op 14 juli 2015 is klager tot 7 december 2015 uitstel verleend, in verband met zijn thuissituatie en een reeds geboekte reis. Op 4 november 2015 heeft klager wederom een verzoek tot uitstel
ingediend. Op 17 november is aan klager tot 7 maart 2016 uitstel verleend wegens familieomstandigheden. Op 25 januari 2016 is aan klager bericht dat de oproep om zich op 7 maart 2016 te melden was komen te vervallen in verband met het door hem
ingediende gratieverzoek. Bij brief van 28 april 2016 is klager opnieuw opgeroepen zich op 26 mei 2016 te melden, omdat Dienst Justis had bericht dat het verzoek tot gratie was afgewezen. Op 20 mei 2016 is een nieuwe oproep naar klager verstuurd om
zich
op 3 juni 2016 te melden in de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel vanwege capaciteitsombuiging.

Klager stelt dat hij de brief omtrent de zitting van 20 mei 2015 nooit ontvangen heeft. Na contact met het arrondissementsparket te Rotterdam werd duidelijk dat de dagvaarding door klager in persoon op 17 februari 2015 op het politiebureau in Capelle
aan den IJssel ontvangen en ondertekend is. Klager stelt tevens dat hij de brief van 25 januari 2016, waarin hem wordt bericht dat hij zich niet op 7 maart 2016 hoeft te melden in verband met het ingediende gratieverzoek, niet heeft ontvangen. Niet is
gebleken waarom klager alle andere oproep-/uitstelbrieven wel heeft ontvangen en de brief van 25 januari 2016 niet. Klager of zijn advocaat had hieromtrent contact kunnen opnemen met de selectiefunctionaris om na te gaan of hiermee de oproep tot melden
‘tijdelijk’ was komen te vervallen dan wel opgeschort.

Zoals blijkt uit de aanwijzing van het Openbaar Ministerie over het uitstelbeleid kan een verzoek tot uitstel om verschillende redenen worden goedgekeurd. Voorop staat echter de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf. Daarom wordt
slechts
in uitzonderlijke gevallen uitstel verleend. De selectiefunctionaris stelt dat de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf van 240 dagen voorop staat. Klager is pas recent met zijn bedrijf gestart en wist dat hij op termijn niet in het
bedrijf zou kunnen werken wegens zijn detentie. Klager was namelijk sinds 20 mei 2015 bekend met de opgelegde gevangenisstraf. Daarnaast is hem op 17 november 2015 per brief verzocht de nodige voorbereidingen te treffen in het kader van zijn detentie
en
niet af te wachten.

Ten aanzien van klagers verzoek om de straf in het kader van elektronische detentie ten uitvoer te leggen stelt de selectiefunctionaris dat voornoemde mogelijkheid per 1 juli 2010 is afgeschaft (Circulaire “Intrekking Circulaire Wijziging toepassing
Elektronische Detentie”, 28 juni 2010, kenmerk 5653088/10/DJI). Klager verzoekt elektronische detentie om zijn baan te kunnen behouden. Hij is echter sinds 20 mei 2015 bekend met de opgelegde gevangenisstraf en wist of had kunnen weten dat hij zich op
den duur zou moeten melden om voornoemde straf uit te zitten.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie De Schie alsmede de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat klager na de uitspraak van de politierechter te Rotterdam van 20 mei 2015 voldoende tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op de aanstaande detentie. Aan klager is reeds meerdere keren uitstel verleend. Klager heeft voorts naar voren gebracht
dat
een afdoening door middel van elektronische detentie in dit geval tot de mogelijkheden zou moeten behoren. De beroepscommissie overweegt hieromtrent dat de Circulaire Wijziging toepassing Elektronische Detentie, kenmerk 5614792/09/DJI, met ingang van
1
juli 2010 is ingetrokken bij Circulaire van 28 juni 2010, kenmerk 5653088/10/DJI. Er is thans geen nieuwe regeling die voorziet in de mogelijkheid van tenuitvoerlegging van de aan verzoeker opgelegde gevangenisstraf door middel van elektronische
detentie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van L.L. Heikens, secretaris, op 30 mei 2016

secretaris voorzitter

Naar boven