Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/4102/GA, 12 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/4102/GA

betreft: [...] datum: 12 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 december 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo, voor zover daartegen beroep is ingesteld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Almelo in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van veertien dagen wegens de weigering om op een meerpersoonscel geplaatst te worden;
b. een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een strafcel wegens het roken in de wachtcel van de rechtbank;
c. het aan klager niet tijdig toegang verlenen tot de inrichtingsarts,

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag als vermeld onder a. en c. en het beklag als vermeld onder b. formeel gegrond verklaard, maar daarbij aan klager geen tegemoetkoming toegekend; een en ander op de gronden als in
de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
Ten aanzien van het beroep inzake het beklag als vermeld onder a. overweegt de beroepscommissie als volgt.
Klager heeft één dag van de opgelegde veertien dagen in een afzonderingscel verbleven. Voor wat betreft het ten uitvoer gelegde gedeelte van de ordemaatregel heeft klager belang bij zijn klacht. De beklagcommissie heeft klager ten onrechte in zijn
beklag niet-ontvankelijk verklaard. De beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre vernietigen en klager alsnog ontvangen in dit deel van zijn beklag.
Het weigeren plaats te nemen op een meerpersoonscel kan in beginsel slechts aanleiding vormen betrokkene een disciplinaire straf op te leggen (vgl. RSJ 17 november 2015, 15/2297/GA). De directeur heeft niet gemotiveerd waarom in dit geval een
ordemaatregel noodzakelijk was. Bij gebreke daarvan zal de beroepscommissie het beklag gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 5,=.

Ten aanzien van het beroep inzake het beklag als vermeld onder b. overweegt de beroepscommissie als volgt.
Gelet op de door de beroepscommissie in soortgelijke gevallen toegekende tegemoetkoming, kan zij zich niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de
uitspraak van de beklagcommissie zal op dit punt worden vernietigd. De beroepscommissie zal aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 10,=

Ten aanzien van het beroep inzake het beklag als vermeld onder c. overweegt de beroepscommissie als volgt.
De directeur dient zorg te dragen voor een voldoende en tijdige toegang tot de medische dienst c.q. de inrichtingsarts. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie op dit punt dan ook vernietigen en klager alsnog ontvankelijk in dit
onderdeel van zijn beklag verklaren. De beroepscommissie zal het beklag evenwel ongegrond verklaren, nu klager na één dag in de gelegenheid is gesteld de arts te spreken en deze termijn niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van a. gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in dit onderdeel van zijn beklag, verklaart het beklag gegrond en kent een
tegemoetkoming toe van € 5,=.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van b. gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en kent klager alsnog een tegemoetkoming toe van € 10,=.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van c. gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in dit onderdeel van zijn beklag, maar verklaart het beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 12 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven