Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 00/1206/GBC, 19 september 2000, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 00/1206/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 19 september 2000

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW).

Door [...], verder klager te noemen, en mr. C.J.B. Rijsen namens klager, is beroep ingesteld tegen de beslissing van de selectiefunctionaris klagers bezwaar tegen de beslissing om hem over te plaatsen naar de half open inrichting(h.o.i.) „Westlinge“ te Heerhugowaard, ongegrond te verklaren.
Bij uitspraak van 22 augustus 2000 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, zal bepalen of enigetegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, PBW aan klager geboden is.

Bij brief van 28 augustus 2000 heeft de selectiefunctionaris zijn standpunt kenbaar gemaakt omtrent de aan klager toe te kennen tegemoetkoming.

Beoordeling
De selectiefunctionaris heeft aangegeven dat klager, naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 22 augustus 2000, op 25 augustus 2000 is geherselecteerd voor de penitentiaire open inrichting (p.o.i.) „Westlinge“ teHeerhugowaard. Terugplaatsing naar deze inrichting zal op zo kort mogelijke termijn geschieden. De selectiefunctionaris geeft aan het redelijk vinden indien klager, zodra hij weer in de p.o.i. „Westlinge“ is opgenomen, ieder weekendeen halve dag extra verlof zou krijgen. Dit voorstel is besproken met de unit-directeur van de p.i. „Westlinge“ en deze gaf aan hiermee akkoord te kunnen gaan.

De beroepscommissie stelt vast dat klager vanaf 9 juni 2000 in een h.o.i. heeft verbleven waar per vier weken regimair weekendverlof kan worden genoten, terwijl hij in een p.o.i. had moeten verblijven waar elk weekend regimairweekendverlof kan worden genoten. Klager is derhalve een aantal weekendverloven misgelopen. De beroepscommissie kan zich vinden in het voorstel tot tegemoetkoming van de selectiefunctionaris, waardoor klager de gemisteweekendverloven alsnog, in delen, krijgt.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat klager een tegemoetkoming toekomt van een halve dag extra verlof per weekend, zodra en zolang hij in de p.o.i. „Westlinge“ verblijft.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 19 september 2000.

secretaris voorzitter

Naar boven