Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1216/SGA, 13 april 2016, schorsing
Uitspraakdatum:13-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/1216/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 13 april 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. B.G.M.C. Peters, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 5 april 2016, inhoudende de terugplaatsing van verzoeker naar het
basisprogramma (degradatie).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 11 april 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 13 april 2016.

1. De beoordeling
In artikel 1e, aanhef en onder b van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden is bepaald dat gedetineerden die vervolgd worden voor het in detentie plegen dan wel medeplegen van misdrijven, uitgesloten worden van promotie dan
wel verblijf in een plusprogramma.
Nu voldoende aannemelijk is dat verzoeker wordt vervolgd voor een tijdens detentie gepleegd misdrijf, kan hij op grond van het hiervoor vermelde wettelijke voorschrift niet langer verblijven in een plusprogramma. De omstandigheid dat de voorlopige
hechtenis ter zake van die vervolging is geschorst doet daaraan niet af.
Er is in dit geval geen sprake van een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60 van de Pbw maar slechts van een mededeling omtrent een op grond van de wet voorgeschreven terugplaatsing. Tegen een dergelijke terugplaatsing staat geen
rechtsmiddel open en daarvan kan ook niet om schorsing worden verzocht.
Verzoeker kan daarom niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van
mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 13 april 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven