Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0190/GA, 18 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:18-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/190/GA

betreft: [...] datum: 18 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E. van Reydt, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 november 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Almelo,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Almelo in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de plaatsing van klager in een gesloten inrichting.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager kan zich niet verenigen met de beslissing hem vanuit de z.b.b.i. over te plaatsen naar de p.i. Alphen aan den Rijn. In de hieraan ten grondslag
liggende GRIP-melding kan geen oordeel worden gegeven over de betrouwbaarheid van de informatie. Het had op de weg van de directeur gelegen nader onderzoek te laten verrichten alvorens klager over te plaatsen. De directeur had in navolging van het
advies van het GRIP de contacten van klager met de buitenwereld moeten monitoren. Voorts blijkt niet dat de noodzaak tot continuering van de terugplaatsing is geëvalueerd. Hiervoor bestond voldoende aanleiding, omdat een enkele anonieme melding
waarover
geen betrouwbaarheidsoordeel kan worden gegeven, reeds voldoende aanleiding kan vormen voor terugplaatsing naar een gesloten regime.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 15, derde lid, van de Pbw beslist de selectiefunctionaris omtrent de plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. Er is derhalve geen sprake van een beslissing van de directeur waartegen beklag open staat. De beklagrechter had
klager niet-ontvankelijk in zijn beklag moeten verklaren. De beroepscommissie beslist daarom als volgt.

Opgemerkt zij dat de beroepscommissie op 7 oktober 2015 (15/2299/GB) het beroep van klager tegen de beslissing van de selectiefunctionaris hem op 22 mei 2015 vanuit de z.b.b.i. van de p.i. Almelo te plaatsen in de p.i. Lelystad ongegrond heeft
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J. Schagen MA en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 18 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven