Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/4232/TA, 29 april 2016, beroep
Uitspraakdatum:29-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/4232/TA

betreft: [klager] datum: 29 april 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J. Tieman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 november 2015 van de beklagcommissie bij FPC De Kijvelanden, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 maart 215, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting gehoord [...], hoofd behandeling, en [...], juridisch medewerker.
Klager en zijn raadsman waren verhinderd ter zitting te verschijnen.
Als toehoorder was aanwezig mr. E.W. Bevaart, coördinator bij de afdeling rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Van het verhandelde ter zitting is een verslag opgemaakt waarin onder meer is vermeld dat het door mr. B.J. Tieman gedane aanhoudingsverzoek is afgewezen. Klager en zijn raadsman zijn in de gelegenheid gesteld op het verslag te reageren, maar hebben
hier geen gebruik van gemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, de omstandigheid dat klager in de separeerruimte diende te verblijven terwijl hij ziek was (K-2015-000380).

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht. Klager verbleef in de separeerruimte wegens stoornisgerelateerde onrust, klaagde over een hoge temperatuur en verloor het bewustzijn.
Daarmee is sprake van het onvoldoende betrachten van de zorgplicht met betrekking tot klagers fysieke en mentale welzijn. Er is sprake van ernstig falen en niet valt in te zien waarom dit niet beklagwaardig is. De inrichting heeft nagelaten klager de
nodige fysieke en mentale steun te bieden. Klager verzoekt toekenning van een tegemoetkoming.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep verwezen naar het verweer bij de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 41, eerste lid, Bvt heeft de verpleegde recht op verzorging door een aan de inrichting verbonden arts. Op grond van artikel 41, derde lid, aanhef en onder a en b, Bvt draagt het hoofd van de inrichting zorg dat een aan de
inrichting
verbonden arts regelmatig beschikbaar is voor het houden van een spreekuur en op andere tijdstippen beschikbaar is, indien dit in het belang van de gezondheid van de verpleegde noodzakelijk is. Op grond van vierde lid, onder a, van dat artikel draagt
het hoofd van de inrichting zorg voor de verstrekking van de door een aan de inrichting verbonden arts voor geschreven medicatie.

Uit de stukken volgt dat de inrichting klagers fysieke en mentale toestand tijdens de onderhavige separatie heeft gevolgd en dat klager medische verzorging heeft gehad. Gelet hierop heeft de beklagcommissie naar het oordeel van de beroepscommissie
terecht geoordeeld dat het beklag ziet op de wijze waarop het hoofd van de inrichting voormelde zorgplicht heeft betracht, waartegen ingevolge artikel 56, vierde lid, Bvt geen tegen openstaat. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en drs. M.R. Daniel MPM, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 29 april 2016

secretaris voorzitter

Naar boven