Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0063/GA, 2 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:02-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 16/63/GA

betreft: [...] datum: 2 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.F. Aarts, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 november 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Esserheem in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering klagers bezoeker op 29 augustus 2015 toegang tot de inrichting te verschaffen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klagers bezoeker is niet toegelaten tot de inrichting, omdat het opgegeven woonadres niet overeenkwam met diens daadwerkelijke woonadres volgens de
Basisregistratie Personen (BRP). De bezoeker is op 25 april 2015 echter zonder problemen bij klager op bezoek geweest. Dit blijkt onder meer uit de verklaring van een bezoekster die de bezoeker destijds vergezelde. De correcte personalia van de
bezoeker
waren derhalve al bekend bij de inrichting. Aangezien de directeur bovendien heeft verklaard dat de bezoeker in de z.b.b.i. te Roermond verbleef, was het voor hem kennelijk duidelijk wat het toenmalige verblijfadres van de bezoeker was. Hieruit blijkt
eveneens dat de opgegeven personalia volledig en correct genoeg waren om de bezoeker te controleren. De beslissing van de directeur is onvoldoende gemotiveerd. Nu de bezoeker in kwestie reeds is overleden verzoekt klager een passende tegemoetkoming,
bij
voorkeur in de vorm van een extra bezoekmoment.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Daaraan is toegevoegd dat de bezoeker ook op 25 april 2015 niet tot de inrichting is toegelaten, toen vanwege het opgeven van een valse geboortedatum. Dit blijkt uit het
bezoekersoverzicht ten aanzien van klager.
Op 29 augustus 2015 heeft de bezoeker zich wederom aangemeld voor bezoek. Uit onderzoek is gebleken dat het opgegeven adres niet het BRP-adres van de bezoeker betrof. De aangeleverde gegevens waren onjuist. In verband met het verstrekken van valse
personalia is in het belang van de handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting de bezoeker niet toegelaten tot de inrichting.

3. De beoordeling
Uit artikel 3.8.1 van de huisregels volgt dat alleen personen die de gedetineerde heeft opgegeven en waarvan de personalia bekend zijn hem mogen bezoeken. Onbetwist is dat ten aanzien van klagers bezoeker een onjuist woonadres is doorgegeven. De
directeur heeft op grond daarvan in redelijkheid kunnen beslissen dat met het toelaten tot de inrichting van een bezoeker ten aanzien van wie niet de juiste gegevens zijn opgegeven de orde en veiligheid in de inrichting in het geding kunnen raken.
Diens
beslissing om de bezoeker de toegang tot de inrichting te weigeren, kan daarom niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 2 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven