Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3801/GA, 28 april 2016, beroep
Uitspraakdatum:28-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3801/GA

betreft: [klager] datum: 28 april 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 november 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 april 2016, gehouden in de locatie De Schie te Rotterdam, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Sittard.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat de USB-aansluiting van klagers televisie kapot is gemaakt (551), het feit dat klager niet heeft kunnen luchten (552), het feit dat klager door de badmeester anders behandeld wordt (554), het feit dat levensmiddelen uit
de
keuken zijn verdwenen (555) en het feit dat sprake is van discriminatie nu klager niet in de inrichtingswinkel mag werken (556).

De beklagcommissie heeft het beklag met nummers 552 en 556 ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag met nummers 551, 554 en 555 op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
551: Klager heeft de televisie laten verzegelen door Strijbosch. Normaal gesproken wordt de USB-aansluiting afgeplakt en verzegeld. Als geconstateerd wordt dat de verzegeling is verbroken, dan kan de directeur zelfs een straf opleggen. De USB-poort is
niet verzegeld maar vernield. De achterkant van de televisie is opgemaakt en de USB-verbinding is afgeknipt van de moederboord. De USB-poort is verwijderd. De term “uitschakelen” betekent dat “inschakelen” ook mogelijk moet zijn. Nergens is de term
“verwijderen” vermeld.
552: Klager heeft op 27 juni 2015 niet kunnen luchten. Er was een vechtpartij op de afdeling geweest, maar dat is niet hetzelfde als een calamiteit. Een calamiteit gaat over de hele inrichting. Het gemiste luchtmoment is niet gecompenseerd. De volgende
dag kon klager wel luchten, maar de andere activiteiten gingen niet door. Hierdoor is klager geschaad in zijn recht.
554: Toen klager wat wilde uitvoeren, kreeg hij op de afdeling van de piw-er een pasje om naar het Bad te gaan. Toen klager bij het Bad aankwam, werd hij teruggestuurd, omdat hij een uitvoerbriefje moest invullen. Met het invullen van een
uitvoerbriefje
heeft klager geen probleem. Het beklag gaat erom dat andere gedetineerden geen uitvoerbriefje hoeven in te vullen.
555:Vanwege de vechtpartij op 27 juni 2015 werd iedereen op de afdeling per direct ingesloten. Klager was op dat moment bezig om zijn maaltijd voor te bereiden in de keuken. Hij moest zijn spullen laten staan. Hij kon pas een dag later zijn spullen in
de keuken opruimen, maar intussen was alles bedorven. Het was een warme zomerdag. Klager heeft schade geleden.
556: Klager had een paar maanden eerder aangegeven dat hij in de winkel wilde werken, maar dat mocht niet. Daarna is er wat gebeurd. Klager is door medegedetineerde L.R. op zijn achterhoofd geslagenen klager heeft hem teruggeslagen. Zij zijn beiden
gestraft, maar klager heeft een langere straf gekregen dan L.R. en daarnaast mag L.R. wel in de inrichtingswinkel werken en klager niet. Die L.R. zit in het basisregime dus komt daar sowieso niet voor in aanmerking. Klager wordt gediscrimineerd.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
551: Er zijn gratis televisies beschikbaar. Klager heeft zelf zijn televisie ingevoerd en deze laten verzegelen. Het verzegelen gebeurt door Strijbosch. Op de prijslijst van Strijbosch staat vermeld dat het verzegelen op eigen risico geschiedt.
Inhoudelijk wordt naar de prijslijst verwezen. Ook in de huisregels staat vermeld dat de inrichting niet aansprakelijk gesteld kan worden voor persoonlijke eigendommen die een gedetineerde in zijn cel heeft. De directeur weet niet precies hoe de
USB-poort onklaar is gemaakt. Er staat letterlijk op de prijslijst “uitschakelen van memorycard en/of USB” vermeld.
552: Op 27 juni 2015 was er sprake van een calamiteit op de afdeling. Het was nodig om iedereen van de afdeling in te sluiten. Zodra het verantwoord was, zijn de overige activiteiten op die dag hervat. De directeur heeft er voor gekozen om de recreatie
door te laten gaan in plaats van het luchten. Op de luchtplaats zijn twee telefoons aanwezig en op de afdeling zijn vier telefoons beschikbaar. Voor gedetineerden is telefoneren belangrijk. Het was die dag niet meer mogelijk om daarnaast ook nog te
luchten. Er was sprake van een overmachtssituatie. De volgende dag is het normale dagprogramma aangevangen.
554: Voor iedereen geldt dat bij de uitvoer van goederen een uitvoerbriefje moet worden ingevuld. Dit is een algemeen geldende regel. Er moet geregistreerd worden wat er in de inrichting is en wat er weer uitgaat.
555: Bij de calamiteit werd iedereen per direct ingesloten. Op dat moment kon klager zijn spullen in de keuken inderdaad niet opruimen. Maar later is het programma hervat. Klager had tijdens de recreatie het een en ander kunnen opruimen. De directeur
heeft nagevraagd hoe het een en ander is verlopen op 27 juni 2015. Er is geen dagrapportage beschikbaar. Het betrof niet een spoedoverplaatsing.
556: Er is werk beschikbaar op de arbeidszaal. Klager komt niet in aanmerking voor een speciaal baantje. Hij verblijft in het basisprogramma. Er is geen sprake van discriminatie. Gedetineerde L.R. verblijft in het plusprogramma.

3. De beoordeling
551: Met betrekking tot beklagnummer 551 overweegt de beroepscommissie als volgt. Een gedetineerde draagt als regel het risico voor schade aan door hem ingevoerde voorwerpen. Bijzondere omstandigheden kunnen meebrengen dat het risico overgaat op de
inrichting. Van bijzondere omstandigheden is naar het oordeel van de beroepscommissie hier sprake. Uit het verhandelde ter zitting blijkt dat de USB-poort van klagers televisie is verwijderd. Klager mocht er vanuit gaan dat de USB-poort verzegeld zou
worden. Het feit dat op de prijslijst van Strijbosch “uitschakelen” vermeld staat, betekent niet dat klager kon verwachten dat de gehele USB-poort verwijderd zou worden. De beroepscommissie zal het beroep in zoverre gegrond verklaren en de uitspraak
van
de beklagcommissie vernietigen. Het onderliggende beklag is gegrond. De beroepscommissie acht termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen. De beroepscommissie overweegt hierbij dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager
ondervonden ongemak. Voor een volledige schadevergoeding kan klager een verzoek doen aan de directeur of zich richten tot de civiele rechter. De tegemoetkoming wordt vastgesteld op € 75,=.
552: Vaststaat dat op 27 juni 2015 omstreeks 15.00 uur een vechtpartij heeft plaatsgevonden op afdeling A. Eveneens staat vast dat door deze calamiteit de gedetineerden van afdeling A tijdelijk werden ingesloten en dat het dagprogramma werd stilgelegd.
Op het moment dat het verantwoord was dat het dagprogramma werd hervat, heeft de directeur om hem moverende redenen gekozen om de activiteit recreatie door te laten gaan ten koste van het luchten. De beroepscommissie acht deze beslissing, gezien de
overmachtssituatie, niet onredelijk en onbillijk. Overigens overweegt de beroepscommissie dat van een calamiteit niet slechts sprake is als deze de gehele inrichting betreft. Een calamiteit kan zich ook tot een afdeling beperken. Voorts acht de
beroepscommissie het niet aannemelijk dat klager twee dagen ingesloten is geweest. Het beroep is met betrekking tot onderdeel 552 ongegrond.
554: Net als de beklagcommissie oordeelt de beroepscommissie dat klager niet kan worden ontvangen in beklagonderdeel 554. Het feit dat klager van de piw-er op de afdeling een pas heeft gekregen om naar het bad te gaan, betekent niet dat hij dan zonder
uitvoerbriefje spullen kan uitvoeren.
555: Met betrekking tot beklagnummer 555 oordeelt de beroepscommissie als volgt. Onweersproken is dat klager in de keuken zijn eten aan het voorbereiden was toen de calamiteit uitbrak. Nu klager geen gelegenheid heeft gekregen om zijn eten binnen
redelijke tijd op te bergen in de koelkast, oordeelt de beroepscommissie dat de directeur in de gegeven omstandigheden tekort is geschoten in de zorgplicht. De beroepscommissie zal het beroep in zoverre gegrond verklaren, klager ontvangen in zijn
beklag
en dit beklag gegrond verklaren. Zij acht termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen. Zij stelt deze vast op € 14,= nu klager in zijn klaagschrift heeft aangegeven dat de levensmiddelen met die waarde zijn bedorven.
556: De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van beklagonderdeel 556 ongegrond nu niet vast is komen te staan dat klager anders wordt behandeld dan andere gedetineerden. Zij beslist als volgt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gedeeltelijk ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie ten aanzien van beklagnummers 552 en 554.
De beroepscommissie vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag met nummer 556, maar verklaart dit beklag ongegrond.
De beroepscommissie verklaart ten aanzien van het beklag met de nummers 551 en 555 het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie, en verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag met nummers 551 en 555. De
beroepscommissie acht deze beklagen alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van in totaal € 89,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, U.P. Burke en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 28 april 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven