Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0285/GB, 21 april 2016, beroep
Uitspraakdatum:21-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/285/GB

Betreft: [Klager] datum: 21 april 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. A.A. Nunnikhoven, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 januari 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Coornhert te Vught toegewezen en vervolgens naar aanleiding van het bezwaar van klager laten weten geen grond voor het nemen van een nieuwe
selectiebeslissing aanwezig te achten.

2. De feiten
Klager is sedert 20 maart 2014 gedetineerd. Hij verbleef op grond van de ISD-maatregel op de leefafdeling van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught. Vanaf 2 juni 2015 verbleef hij in het kader van de extramurale fase van de ISD-maatregel in de FPA
Novadic Kentron te Vught. Tijdens een time-out van 14 dagen van 17 november 2015 tot 30 november 2015 is besloten klager definitief terug te plaatsen in de p.i. Vught. Sinds 25 januari 2016 verblijft klager in het kader van de extramurale fase van de
ISD-maatregel in de FPA Coornhert.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager bevindt zich in de FPA Coornhert onder psychiatrische patiënten. Zelf heeft hij deze problematiek niet en is hier dus niet op zijn plek. Klager verzoekt te worden overgeplaatst naar een andere afdeling van de Reinier van Arkel kliniek te Vught.

3.2. De selectiefunctionaris heeft zijn standpunt als volgt toegelicht.
Op grond van het ingestelde beroep van 29 januari 2016 is contact opgenomen met de casemanager van klager. De casemanager reageerde verbaasd, nu hij recent had vernomen dat klager het naar zijn zin had in de FPA Coornhert. Dientengevolge is contact
opgenomen met klagers raadsman en de vraag gesteld of het beroep, met deze informatie, gehandhaafd blijft. De raadsman zou dit overleggen met klager, maar de selectiefunctionaris heeft niets meer van klagers raadsman vernomen.

4. Ontvankelijkheid
4.1. Uit artikel 44 l, eerste lid, van de Penitentiaire maatregel (Pm) volgt dat de selectiefunctionaris beslist over plaatsing buiten de inrichting in de laatste fase van de ISD-maatregel. Op grond van artikel 44 l, vijfde lid, van de Pm, wordt
artikel 18, tweede lid, van de Pbw van overeenkomstige toepassing verklaard. Uit artikel 18, tweede lid, van de Pbw volgt dat met een verzoekschrift gelijk wordt gesteld een akkoordverklaring van de gedetineerde met het selectieadvies van de directeur
van de inrichting. Voorts heeft klager op grond van artikel 72, eerste lid, van de Pbw het recht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaar- of verzoekschrift, voorzover dit betreft een gehele of gedeeltelijke ongegrondverklaring,
onderscheidenlijk afwijzing als bedoeld in de artikelen 17 en 18 van de Pbw, een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat klager akkoord is gegaan met het selectieadvies van de directeur van de p.i. Vught om hem te plaatsen in de FPA Coornhert. Het beroepschrift is gelet op het voorgaande ingesteld tegen een toewijzing van het
verzoek van klager en derhalve niet-ontvankelijk. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.L. Heikens, secretaris, op 21 april 2016

secretaris voorzitter

Naar boven