Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3861/GA, 14 maart 2016, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/3861/GA

Betreft: [klager] datum: 14 maart 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 november 2015 genomen beslissing van de directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemd PPC in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
Het beroep betreft de beslissing van de directeur van 16 november 2015, inhoudende dat klager wordt verplicht tot het ondergaan van een geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, van de Pbw (verder: a-dwangbehandeling)
voor
de duur van drie maanden.

2. De beoordeling
Uit de reactie van de directeur in beroep volgt dat niet is overgegaan tot het daadwerkelijk toepassen van a-dwangbehandeling ten aanzien van klager en dat klager op 24 november 2015 in vrijheid is gesteld. Nu aan de beslissing van
16 november 2015 tot toepassing van a-dwangbehandeling geen uitvoering is en zal worden gegeven, is de beroepscommissie van oordeel dat klager geen belang heeft bij zijn beroep. Zij zal klager om die reden niet-ontvankelijk in zijn beroep verklaren.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 14 maart 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven