Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/792/GB, 11 april 2016, beroep
Uitspraakdatum:11-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/792/GB

Betreft: [Klager] datum: 11 april 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. F.C. Knoef, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 maart 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 4 maart 2015 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Zoetermeer. De einddatum van detentie is vastgesteld op 29 april 2016.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Bij de eerdere afwijzing van een door klager aangevraagd algemeen verlof werd gesteld dat de haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid van het locatieverbod voor de opgegeven adressen niet verder was onderzocht, omdat de elektronische controle al was
afgekeurd wegens het niet spreken van de Nederlandse taal door klager. Klager vraagt zich af of in de tussenliggende periode wel een haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de afstand tussen het verblijfadres van klager en het
woonadres van het slachtoffer behoorlijk groot wanneer dit wordt afgezet tegen het vereiste van vijf kilometer. Klager ziet niet in waarom een afstand van 3,6 kilometer op onoverkomelijke bezwaren stuit. Klagers vriendin, die speciaal is verhuisd voor
het verlof en het p.p. van klager en bij wie klager gedurende zijn p.p. wenst te verblijven, was niet verteld dat dit afstandsvereiste gold. Als zij dit had geweten had ze een andere woning gezocht. Het is voor klagers vriendin financieel onmogelijk om
opnieuw te verhuizen, mede gezien het feit dat zij in haar eentje zorg draagt voor haar zes maanden oude baby.

Voorts heeft het Openbaar Ministerie (OM) positief geadviseerd mits er een contactverbod met het slachtoffer wordt opgelegd. Klager is bereid zich aan dit contactverbod te houden. Wat betreft de stelling dat de taalvaardigheid in de weg staat aan
elektronische controle, merkt de raadsman van klager op dat klager de Engelse taal goed begrijpt, goed duidelijk kan maken wat hij bedoelt en om verduidelijking vraagt wanneer hij iets niet begrijpt. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de reclassering
de taalvaardigheid van klager niet zelf heeft onderzocht maar zich heeft gebaseerd op de bevindingen van de afdeling onderwijs van de locatie Zoetermeer.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het door klager opgegeven verblijfadres is onaanvaardbaar omdat het te dicht in de buurt van het adres van het slachtoffer is gelegen. Door de reclassering wordt een straal van vijf kilometer gehanteerd waardoor er voldoende aanrijdtijd is voor de
politie. Daarnaast volgt uit het reclasseringsadvies van 4 februari 2016 dat klager geen Nederlands spreekt en zijn Engelse taalvaardigheid erg slecht is. Gezien het voorgaande kan elektronische controle niet op de juiste manier worden uitgevoerd. De
elektronische controle wordt echter wel geïndiceerd geacht aangezien klager een zogenoemd High Impact Crime (HIC) heeft gepleegd en er een risico op ongewenste confrontatie met het slachtoffer bestaat. Voorts heeft de vrijhedencommissie van de locatie
Zoetermeer op 29 februari 2016 op grond van het voorgaande negatief geadviseerd ten aanzien van klagers verzoek. Uit het selectieadvies volgt tevens dat er geen goed beeld van klager is verkregen waardoor de risico’s niet goed kunnen worden ingeschat
en
de inzet van interventies niet bepaald kan worden.

3.3. Op klagers verzoek tot deelname aan een p.p. zijn de volgende adviezen uitgebracht.

Uit de reclasseringsadviezen van 29 januari 2016 en 4 februari 2016 volgt dat de reclassering elektronische controle tijdens het p.p. noodzakelijk acht nu klager een HIC heeft gepleegd, maar dat deze controle onuitvoerbaar is.

De directeur van de locatie Zoetermeer adviseert in het selectieadvies van 29 februari 2016 negatief ten aanzien van klagers verzoek.

Het OM adviseert positief ten aanzien van klagers verzoek mits er een contactverbod ten aanzien van het slachtoffer wordt opgelegd.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen. Op grond van het bepaalde in artikel 7, derde lid, aanhef en
onder e van de Pm, dient een gedetineerde die in aanmerking wil komen voor deelname aan een p.p. te beschikken over een aanvaardbaar verblijfadres.

4.2. Uit de reclasseringsadviezen volgt dat de reclassering elektronische controle noodzakelijk achtgezien de ernst van het delict (HIC). De reclassering acht een dergelijke controle echter onuitvoerbaar omdat klagers verblijfadres te dicht in de
omgeving ligt van het woon- en verblijfadres van het slachtoffer, waardoor er onvoldoende aanrijtijd is voor de politie. Ook is er sprake van een taalbarrière waardoor volgens de reclassering niet vlot en adequaat gereageerd kan worden op onvoorziene
situaties. Nu klager niet beschikt over een aanvaardbaar verblijfadres en de risico’s niet goed kunnen worden ingeschat, kan de op onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen en gelet op het negatieve selectieadvies, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. W.F. Korthals Altes en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.L. Heikens, secretaris, op 11 april 2016

secretaris voorzitter

Naar boven