Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1968/GA, 18 december 2002, beroep
Uitspraakdatum:18-12-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1968/GA

betreft: [...] datum: 18 december 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 24 september 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 19 september 2002 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Flevoland, locatie Lelystad te Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de hoogte van het arbeidsloon.

De beklagcommissie heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep toegelicht. Hij heeft onder meer opgemerkt dat de door de beklagcommissie genomen beslissing is gebaseerd op een besluit uit 1998, terwijl het inmiddels2002 is.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie verstaat dat klager bedoelt te klagen over de beslissing van de directeur om hem naast het basisuurloon geen toeslag toe te kennen.

Op grond van artikel 4 van de Regeling, zoals deze is gewijzigd bij de Wijziging regeling arbeidsloon gedetineerden d.d. 30 juli 1999, kan de directeur onder bepaalde voorwaarden aan de gedetineerde een toeslag op het basisuurloontoekennen. Anders dan de Regeling arbeidsloon gedetineerden voorschrijft, bevat het door de p.i. Flevoland vastgestelde arbeidsreglement niet de mogelijkheid om op het grondloon van de gedetineerde een toeslag te geven. Nu deRegeling arbeidsloon gedetineerden middels een instructie aan de directeuren van penitentiaire inrichtingen de rechtspositie van de gedetineerden voor de in die Regeling bedoelde onderwerpen wil vaststellen, is genoemdarbeidsreglement voor zover het niet voorziet in de mogelijkheid van een arbeidsloon inclusief toeslag in strijd met die Regeling en dient deze onverbindend te worden verklaard. De beslissing van de directeur om niet de mogelijkheidte bieden om een toeslag op het basisuurloon te verdienen kan derhalve niet in stand blijven. Hetgeen hiervoor is overwogen maakt dat de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand kan blijven en dat het beklag alsnog gegrondmoet worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.
Zij acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 18 december 2002

secretaris voorzitter

Naar boven