Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/4323/GB, 21 maart 2016, beroep
Uitspraakdatum:21-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/4323/GB

Betreft: [klaagster] datum: 21 maart 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. A.A. Nunnikhoven, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 4 december 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Ter Peel te Sevenum ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 15 maart 2015 gedetineerd. Zij verbleef in de gevangenis van de locatie Nieuwersluis. Op 26 november 2015 is zij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Ter Peel, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
Klaagster heeft als transgender in een gevangenis voor mannen te maken gehad met intimidatie, bedreigingen, mishandelingen en aanrandingen. Na haar overplaatsing naar de locatie Nieuwersluis is zij wederom overgeplaatst naar de locatie Ter Peel op voor
klaagster onduidelijke en ondeugdelijke gronden. Klaagster heeft niets gedaan wat de overplaatsing rechtvaardigt. Door deze overplaatsing kan klaagster nauwelijks haar familie zien, nu de reis vanuit Rotterdam naar de locatie Ter Peel te lang is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klaagster heeft een schriftelijke melding gedaan bij het Bureau Integriteit en Veiligheid (BIV) over mogelijk ongewenste handelingen tussen een vrouwelijke medegedetineerde en een mannelijk personeelslid van de locatie Nieuwersluis. De directie heeft
het BIV verzocht een onderzoek te doen en heeft het desbetreffende personeelslid geschorst. Nu er geen aanleiding was om de schorsing aan te houden, werd deze opgeheven. Tussen klaagster en het personeelslid is echter een ongewenste werkrelatie
ontstaan. Bij plaatsing in de locatie Ter Peel is rekening gehouden met het feit dat klaagsters man en kind in België wonen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Ter Peel is een gevangenis voor vrouwen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie overweegt het volgende. Uit het selectieadvies van de directeur van de locatie Nieuwersluis van 24 november 2015, blijkt dat klaagster een integriteitsmelding bij het BIV heeft gedaan waar een medegedetineerde en een
personeelslid van de locatie Nieuwersluis bij betrokken zijn. Het is de beroepscommissie voldoende aannemelijk geworden dat er sprake is van een verstoorde relatie met het personeel van de locatie Nieuwersluis. De directeur van de locatie Nieuwersluis
stelt in dit advies tevens dat de orde en veiligheid aldaar in het geding is gekomen. Tegen deze achtergrond is het niet onredelijk klaagster over te plaatsen naar een andere gevangenis om een ongestoorde tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf te
bewerkstelligen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klaagster heeft aangevoerd
over
de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Bovendien is er met de overplaatsing naar de locatie Ter Peel juist rekening gehouden met klaagster nu haar man en kind in België wonen. Het beroep zal
ongegrond
worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, J.G.A. van de Brand en mr. W.F. Korthals Altes, leden, in tegenwoordigheid van L.L. Heikens, secretaris, op 21 maart 2016

secretaris voorzitter

Naar boven