Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0171/GA, 23 maart 2016, beroep
Uitspraakdatum:23-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/171/GA

betreft: [...] datum: 23 maart 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een tegemoetkomingsbeslissing van 13 januari 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie De Schie te Rotterdam, waarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de tegemoetkomingsbeslissing waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie De Schie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 30,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet nemen van een beslissing door de directeur ten aanzien van klagers reinigersbaan, op de gronden als in de aangehechte
uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming van € 30,= staat gelijk aan een week salaris. Hij heeft bijna tien maanden geen reinigerssalaris ontvangen. Hij had geen geld voor eten, bellen en postzegels. Hij kon zijn vrouw en
kinderen
wekenlang niet bellen en schrijven. Hij wil voor elke week minimaal een telefoonkaart van € 10,=.

De directeur heeft het standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. Weliswaar kunnen gederfde inkomsten in aanmerking komen voor het betrekken van schadevergoedingsaspecten bij de berekening van de
tegemoetkoming, maar nu mede gelet op klagers nieuwe baan in de keuken niet duidelijk is wat de gederfde inkomsten zijn, ziet de beroepscommissie hiervoor gaan aanleiding.

De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de tegemoetkomingsbeslissing van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 23 maart 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven