Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/4024/GA, 23 april 2016, beroep
Uitspraakdatum:23-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/4024/GA

betreft: [...] datum: 23 maart 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 november 2015 van de beklagcommissie bij de locatie Scheveningen, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Scheveningen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 5,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het feit dat op 11 september 2015 vertrouwelijke stukken van klager zijn verstuurd naar het gehele afdelingspersoneel, op de
gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat de ernstige inbreuk op klagers privacy redelijkerwijs met een hoger bedrag dient te worden gecompenseerd. Een excuusbrief van de directeur zou passend zijn geweest.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Het is onduidelijk waartegen klager in beroep gaat. De directeur kan zich vinden in de uitspraak van de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Met klager is de beroepscommissie van oordeel dat, gelet op de mate waarin inbreuk is gemaakt op diens privacy, de tegemoetkoming te laag is. De beroepscommissie zal met vernietiging van de uitspraak van de beklagcommissie op dit punt, klager een
tegemoetkoming toekennen van € 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op

secretaris voorzitter

Naar boven