Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1449/GA, 9 december 2002, beroep
Uitspraakdatum:09-12-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1449/GA

betreft: [klager] datum: 9 december 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 19 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 8 juli 2002 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 september, gehouden in de p.i. Nieuw Vosseveld te Vught, is klager gehoord.
De directeur van de p.i. De Geerhorst is niet ter zitting verschenen.
Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft klager niet gereageerd op de, hem toegezonden, hierna vermelde van het arrondissementsparket te ’s-Hertogenbiosch verkregen informatie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om verlening van algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op 30 maart 2001 is mijn voorlopige hechtenis geschorst. Deze schorsing zou duren tot mijn zaak ter zitting van 8 mei 2001 behandeld zou worden. Ik heb echter nimmer een dagvaarding ontvangen. Ik woon sedert 1997 op hetzelfde adres.Toen ik hoorde dat er politie bij mij aan de deur was geweest, heb ik mij op het politiebureau gemeld.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit terzake van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch verkregen informatie is het volgende gebleken.
Aan klager is bij beschikking van 29 maart 2001 schorsing van de voorlopige hechtenis verleend, met daaraan -onder meer- verbonden de voorwaarde dat hij zich op dinsdag 8 mei 2001 uiterlijk om 16.00 uur weer diende te melden bij dedienstdoende ambtenaar van de p.i. Nieuw Vosseveld.
Nu klager aan deze voorwaarde niet heeft voldaan en zich eerst op 26 november 2001 heeft gemeld, heeft de directeur terecht kunnen concluderen dat klager zich in genoemde periode aan zijn detentie heeft ontrokken en mitsdien zijnaanvraag om verlof kunnen afwijzen.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 december 2002

secretaris voorzitter

Naar boven