Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3676/TA, 15/3706/TA en 15/3919/TA, 4 april 2016, beroep
Uitspraakdatum:04-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3676/TA, 15/3706/TA en 15/3919/TA

betreft: [klager] datum: 4 april 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraken van 26 oktober en 4 november 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 maart 2016, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], locatiemanager, en [...], jurist.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de beklagen en de uitspraken van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. de verlenging van de afzonderingsmaatregel d.d. 9 juni 2015 (HK2015/125);
b. de beweerde verlenging van zijn afzondering d.d. 1 juli 2015 (HK2015/136);
c. de voortduring van de inbeslagname van spelcomputers (HK 2015/151)

De beklagrechter heeft de beklagen ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager meent dat in het verleden verhalen zijn verzonnen over vrouwen die hij zou hebben lastiggevallen. De jegens hem gestarte vervolgingen zijn
geseponeerd
of hebben geleid tot een vrijspraak. Desondanks blijft de inrichting rigide volhouden dat sprake is van strafbare feiten. De bewijzen van de onjuistheid zijn op de website geplaatst, zoals verklaringen van leraren, rapporten, enzovoorts. Klager is het
niet ermee eens dat hij verantwoordelijk wordt gesteld voor andere stukken die op de website zijn geplaatst. Er heeft nimmer onduidelijkheid bestaan over de wijze waarop stukken uit klagers zaak naar de website zijn verstuurd. Hierbij zijn geen namen
genoemd. Klager stuurt informatie over misstanden naar de website. Klager ontkent dat hierbij namen van medepatiënten worden genoemd. Er stonden alleen namen van personeelsleden op de website.

Er is sprake van afzondering als hij wordt ingesloten omdat hij niet naar de arbeid gaat. De beweringen van de inrichting over het rooster met het weekprogramma zijn uit de duim gezogen. In het toegezonden rooster staat duidelijk welk programma voor de
afdeling geldt. De stelling dat alleen een vergissing zou zijn gemaakt omtrent de arbeidstijden klopt niet, omdat er ook omtrent de fitness verschillen bestaan met andere roosters. Het rooster dat op de afdeling is uitgereikt is het geldende rooster.
Het rooster dat de inrichting aan de beklagrechter en de Rsj heeft toegezonden is opgesteld om hen te beïnvloeden. Zo stelt de inrichting dat klager naar de inrichtingswinkel mag. Uit het rooster blijkt echter dat klager tweemaal per week een briefje
mag invullen voor de winkel. Hij moet deze bij het personeel inleveren. De Bvt verplicht niet tot het verrichten van arbeid en arbeid kan dus niet worden meegerekend voor de vier uur per dag die klager met andere verpleegden moet verblijven. Klager
heeft nooit deelgenomen aan de arbeid. Toch wordt hij hiervoor ingeroosterd. De arbeid in de inrichting is geestdodend en is bedoeld voor labiele mensen.
De inrichting heeft aangevoerd dat de spelcomputers zijn gebruikt om toegang te krijgen tot internet. Klager meent dat zijn eigendomsrecht moet worden gerespecteerd. De inrichting had bewijzen moeten overleggen die een inperking van klagers
eigendomsrecht kunnen rechtvaardigen. Het profiel op de datingsite is inmiddels verwijderd. Alleen de persoon die de datingsite actief beheert kan een profiel verwijderen. Klager is overigens vrijgesproken van belaging. Het plaatsen van nieuwe stukken
op de website vond plaats in de periode dat klager niet over zijn spelcomputers beschikte. Hieruit blijkt onomstotelijk dat de spelcomputers niets te maken hebben met de internetactiviteiten.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is de beheerder van de website tbsmisbruikt.nl. De inrichting beschouwt de hierop geplaatste teksten als beledigend en
smaad.
De website leidt tot onrust onder verpleegden, omdat zij zich realiseren dat privé-informatie op deze wijze naar buiten kan komen. Op de inbeslaggenomen usb-stick zijn bestanden gevonden die tot de website herleid kunnen worden.
Tijdens de arbeid worden producten gefabriceerd voor externe klanten; arbeid is een mooie voorziening in de inrichting.
De spelcomputer bevindt zich in een container in verband met een verbouwing in de inrichting. Na 1 april 2016 kan klager zijn spelcomputer terugkrijgen, mits deze ongedaan is gemaakt voor internetcontact.

3. De beoordeling
a.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. De beroepscommissie acht aannemelijk dat het plaatsen van documenten over de inrichting, klager en overige
verpleegden op de website tbsmisbruikt.nl tot beroering in de inrichting aanleiding kan geven. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

b.
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

c.
In de eerdere uitspraak RSJ 24 november 2014, 14/2553/TA, 14/2557/TA en 14/3630/TA heeft de beroepscommissie geoordeeld dat (het voortduren van) de inbeslagname van de spelcomputers toelaatbaar is. De beroepscommissie heeft daarbij de inrichting in
overweging gegeven te (laten) onderzoeken of klagers spelcomputers zodanig onklaar gemaakt kunnen worden dat toegang tot internet onmogelijk is. De beroepscommissie begrijpt uit de opmerking van de inrichting ter zitting van de beroepscommissie dat
vorenbedoelde overweging door de inrichting zal worden overgenomen, waarna klager de voor internettoegang onklaargemaakte spelcomputers zullen worden teruggegeven.
Hetgeen overigens in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de beroepen ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 4 april 2016

secretaris voorzitter

Naar boven