Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1808/GB, 6 december 2002, beroep
Uitspraakdatum:06-12-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/1808/GB

Betreft: [klager] datum: 6 december 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 29 augustus 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1979], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 augustus 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden op 16 oktober 2002 door
mr. J. Meijeringh, voorzitter van de beroepscommissie. Ter zitting is namens klager medegedeeld dat klager afstand heeft gedaan van het recht om gehoord te worden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Overmaze te Maastricht ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 20 februari 2001 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis De Geerhorst te Sittard. Op 18 juli 2002 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Overmaze, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 26 november 2001. Aansluitend dient hij de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf van zesmaanden te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 10 februari 2003.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft niet gehandeld in drugs en snapt nog steeds niet dat hij is overgeplaatst. Klager wordt valselijk beschuldigd door een andere gedetineerde. De anderen zijn zeker lieveheersbeestjes en klager is zeker de kakkerlak.Klager heeft zich niet misdragen en heeft nooit een rapport gehad en altijd volgens de regels gewerkt. Klager verzoekt om de zaak grondig te onderzoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van het selectievoorstel van De Geerhorst en zijn rol in de drugshandel in De Geerhorst geselecteerd voor een normaal beveiligde inrichting met het regime van beperkte gemeenschap. Op grond van de stukken, er zijnmeerdere verklaringen van verschillende personen, is voldoende aannemelijk geworden dat klager een rol in de drugshandel en daaruit voortvloeiende activiteiten heeft vertolkt. Interacties van klager met medegedetineerden kunnenbinnen een regime van beperkte gemeenschap beter door het personeel worden gevolgd.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Overmaze is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Een tot gevangenisstraf veroordeelde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele gemeenschap, tenzij hiervoor op grond van de persoonlijkheid en/of het gedrag van de betrokkene gewichtigecontra-indicaties bestaan.

4.3 Personeelsleden van De Geerhorst zijns door verschillende gedetineerden geïnformeerd omtrent klagers betrokkenheid bij de handel in drugs binnen de inrichting. De beroepscommissie is van oordeel dat de selectiefunctionaris dezeinformatie in redelijkheid heeft kunnen aanmerken als een contra-indicatie in bovenbedoelde zin. Derhalve is de beslissing klager vooralsnog over te plaatsen naar een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap niet in strijdmet de wet en evenmin als onredelijk of onbillijk aan te merken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 6 december 2002

secretaris voorzitter

Naar boven