Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0687/GA, 8 augustus 2017, beroep
Uitspraakdatum:08-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:            17/687/GA

 

betreft:               [klager]                datum: 8 augustus 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 februari 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend (VU 2016/2677),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

 

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Vught in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.            De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 10,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet tijdig opstellen van klagers verblijfsplan, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.            De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft het beroep als volgt – kort en zakelijk weergegeven – toegelicht. De tegemoetkoming is te gering, omdat klager maandenlang zonder verblijfsplan heeft gezeten. Een bedrag van € 10,= is onacceptabel voor al die maanden. Klager wil serieus genomen worden. Klager wenst het beroep mondeling toe te lichten.

De directeur heeft het standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

 

3.            De beoordeling

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. Nu de beroepscommissie zich op basis van de dossierstukken voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen, wijst zij dit verzoek af. 

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, waarbij tot uitgangspunt wordt genomen dat het verblijfsplan ongeveer een maand te laat is vastgesteld. Overeenkomstig de vergoedingen die de beroepscommissie in vergelijkbare zaken toekent, komt klager een tegemoetkoming toe van € 25,=.

 

4.            De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 8 augustus 2017

 

                                                

 

 

                secretaris            voorzitter

Naar boven