Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0734/GB, 10 maart 2016, beroep
Uitspraakdatum:10-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/0734/GB

Betreft: [klager] datum: 10 maart 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.J.M.J. Damen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 maart 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek om uitstel om zich 8 maart 2016 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo afgewezen.

2. De feiten
Op 8 januari 2016 is klager opgeroepen zich op 8 februari 2016 te melden in de p.i. Almelo voor het ondergaan van een gevangenisstraf voor de duur van 35 dagen. Op 11 januari 2016 is namens klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 14
januari
2016 is ingewilligd. De melddatum van klager is toen verlaat naar 8 maart 2016.
Vervolgens is op 25 februari 2016 namens klager wederom verzocht om uitstel. Dat verzoek is afgewezen. Hiertegen is het onderhavige beroep gericht.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep – zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht.
Klager wil zich niet aan zijn gevangenisstraf onttrekken. Klagers gezin dient op 12 maart 2016 de woning te verlaten. De woning zal dan worden ontruimd. Eerst medio volgende week wordt bekend of klager een woning krijgt toegewezen van de
woningstichting
op basis van urgentie. Als dat niet het geval is, dan kan klager – als uiterst redmiddel – zijn gezin onderbrengen bij zijn schoonvader. Wegens gebrek aan ruimte kan klager daar niet zelf terecht. Klager kan zich na de ontruiming melden in de p.i. Het
verzoek is dan ook dat klager zich op 14 maart 2016 kan melden. Klager is niet negatief bekend bij DJI.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Nu er geen nieuwe feiten zijn aangedragen, wordt inhoudelijk verwezen naar de afwijzende beslissing. Klager heeft van de nieuwe eigenaar van de woning een allerlaatste uitstel gekregen om de woning te ontruimen, namelijk op 12 maart 2016. Hieruit
blijkt
dat klager al eerder opdracht heeft gekregen om de woning te ontruimen, maar dit niet heeft gedaan. Klager heeft reeds eerder een maand uitstel gekregen om de zaken rondom de ontruiming van de woning en een nieuwe woning te regelen. Bovendien kan
klagers gezin, als uiterst redmiddel, bij de schoonvader terecht. Het is begrijpelijk dat deze situatie niet ideaal is, maar het gezin komt niet op straat te staan.

4. De beoordeling
Klager heeft als zelfmelder schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep om zich te melden voor het ondergaan van de gevangenisstraf. Uit het dossier blijkt dat klager sinds 29 september 2015 bekend was met de noodzaak tot
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf. Vervolgens is klager op 8 januari 2016 opgeroepen om zich te melden op 8 februari 2016. De melddatum is daarna nog met een maand verlaat naar 8 maart 2016.
De beroepscommissie is – gezien het vorenstaande – van oordeel dat klager voldoende gelegenheid heeft gehad om te anticiperen op de aankomende detentie. Hij is daarnaast ruim in de gelegenheid gesteld om de woning te ontruimen en om hiervoor
voorzieningen te treffen. De op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom
ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, J.G. van de Brand en mr. W.F. Korthals Altes, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 10 maart 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven