Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1565/GA, 6 december 2002, beroep
Uitspraakdatum:06-12-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1565/GA

betreft: [klager] datum: 6 december 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 juli 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 16 juli 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zoetermeer te Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
1. de bekwaamheid van de kapper
2. de frequentie van kapperbezoek
3. beperkte buitenkantine lijst
4. winkelprijzen
5. bezoektijden
6. bij het niet deelnemen aan het luchten
wordt men achter de deur geplaatst
7. limiet € 25 telefoonkaart
8. limiet €100 boodschappen
9. achterhaalde fitnessapparatuur
10. weinig keukengerei op de afdeling
11. weigering invoer eigen televisie
12. het niet toestaan van televisies met
teletekstfunctie
13. weigering invoer van een stereo met
losse boxen
14. het onklaar maken van de zogenaamde
recordknoppen van cassettedecks
15. weigeren/achterhouden van intern
verzonden zaken
16. beperking invoer zaken voor wat betreft
het formaat
17. limiet aantal CD’s op cel
18. huur koffiezetapparaat
19. schamele wekelijkse verstrekking van
boter, thee, koffie, beleg e.d.
20. kosten telefoontikken
21. het niet toestaan van een pc of laptop op
cel
22. het niet toestaan van parfum met
verstuifkopje op cel
23. duur BZT
24. onduidelijkheid bewegingsvrijheid
gedeco
25. verplichten van gedecoleden om te
werken
26. geen vaste wekelijkse vergadertijd voor
de gedeco
27. geen vaste afdelingsschilder
28. visitatie na bezoek
29. geen gordijntje voor kledingkast
30. geen mededeling van veranderingen
31. weigering invoer ventilator
32. onbekend nader toe te lichten in een
rogatoir verhoor
33. niet toestaan van een
halogeen/bureaulamp(je) op cel
34. weigering invoer lampje
35. slechts toestaan van 1 verlengsnoer op
cel
36. niet toestaan coax-kabel op cel
37. weigering invoer coax-kabel
38. niet toestaan van CD-rekken op cel
39. weigering invoer CD-rekken
40. weigering klein meubel op cel
41. metalen schotten onder bezoektafels
42. weigering immuniteit gedecoleden
43. bij ziekmelden achter de deur
44. verdwijnen van belangrijke post
45. achterhaald beleid/huisregels
46. registratie invoer
47. geen gescheiden afval/gesloten
vuilnisbak op cel
48. slechte celvloeren/slecht gelakte cellen
49. weigering haarföhn op cel
50. weigering invoer haarföhn
51. fouilleren na arbeid
52. beperking aantal kledingstukken en
schoenen op cel
53. eerder toelaten van bezoek tot
bezoekzaal
54. beperkt winkelaanbod
55. weigering verzenden postpakket
56. rookbeleid werkzalen
57. niet toestaan om BZT te geven aan
medegedetineerde
58. weigering invoer eigen handdoeken
59. weigering eigen slot op celdeur
60. weigering invoer badmintonracket
61. wijze van verstrekking medicatie
62. kledingvoorschriften bezoek

De beklagrechter heeft het beklag niet-ontvankelijk cq ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager eist een rogatoir verhoor omdat hij kan aantonen dat de meeste punten niet redelijk en billijk zijn en in strijd zijn met dedoelstelling van de detentie.

De directeur heeft in beroep ten eerste aangevoerd dat de beklagrechter op 16 juli 2002 uitspraak heeft gedaan en dat klager op 25 juli 2002 beroep heeft aangetekend tegen de gedane uitspraak. Klager is naar mening van de directeurniet-ontvankelijk in het door hem ingestelde beroep. Mocht de beroepscommissie klager toch in zijn beroep ontvangen dan kan de directeur zich vinden in de uitspraak van de beklagrechter.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat zij zich voldoende voorgelicht acht en geen noodzaak ziet om klager te horen.

De beroepscommissie stelt vast dat de beklagrechter d.d. 16 juli 2002 uitspraak heeft gedaan en dat deze uitspraak op 18 juli 2002 naar partijen is verzonden. Het beroepschrift van klager is op 25 juli 2002 en derhalve tijdig op hetsecretariaat van de Raad ontvangen. Klager is dan in zoverre ontvankelijk in het ingestelde beroep.

Voor wat betreft de onderdelen 11, 12, 13, 20, 22, 33, 34, 36, 37 en 57 overweegt de beroepscommissie dat dit herhalingen zijn van eerder door klager ingediende klachten, terzake waarvan klager eerder beroep heeft aangetekend en deberoepscommissie in de uitspraken 02/1563/GA en 02/1564/GA d.d. 25 november 2002 heeft beslist. Nu niet is gebleken dat zich nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan de beroepscommissie tot een anderoordeel zou komen, dient klager niet-ontvankelijk in deze onderdelen van het beroep te worden verklaard.

De beroepscommissie komt voor wat betreft de onderdelen 1 t/m 10, 14 t/m 19, 21, 23 t/m 32, 35, 41 t/m 48, 51 t/m 56 en 58 t/m 62 tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist.Het beroep zal ten aanzien van deze onderdelen derhalve ongegrond worden verklaard.

Met betrekking tot de onderdelen 38, 39, 40, 49 en 50.
CD-rekken, een klein meubel en een haarföhn zijn voorwerpen die niet op de lijst met toegestane voorwerpen en evenmin op de lijst met verboden voorwerpen voorkomen. In dit geval is de gedetineerde ontvankelijk in zijn klacht endient te worden beoordeeld of de beslissing van de directeur, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, onredelijk en onbillijk moet worden geacht. De reden voor weigering van de invoer/het op cel mogen houden van dezevoorwerpen, die niet op de lijst van verboden voorwerpen noch op de lijst van toegestane voorwerpen voorkomen, is door de directeur niet vermeld en de beslissing om deze voorwerpen te weigeren is niet gemotiveerd. Het beroep zal opdeze onderdelen op formele grond gegrond worden verklaard en de directeur zal worden opgedragen binnen twee weken een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager voor wat betreft de onderdelen 11, 12, 13, 20, 22, 33, 34, 36, 37 en 57 niet ontvankelijk in zijn beroep.
Zij vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor wat betreft de onderdelen 38, 39, 40, 49 en 50, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond. Zij vernietigt de beslissing waarover isgeklaagd en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak.
Voorts verklaart de beroepscommissie het beroep met betrekking tot de onderdelen
1 t/m 10, 14 t/m 19, 21, 23 t/m 32, 35, 41 t/m 48, 51 t/m 56 en 58 t/m 62 ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 6 december 2002

secretaris voorzitter

Naar boven