Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0681/SGA, 4 maart 2016, schorsing
Uitspraakdatum:04-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/681/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 4 maart 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 27 januari 2016, inhoudende de beslissing om een bijzondere voorwaarde
te verbinden aan de verlening van verlof, te weten een contactverbod.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 1 maart 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 3 maart 2016.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.
Uit de beschikking tot oplegging van de bijzondere voorwaarde volgt dat aan klager een contactverbod is opgelegd ten aanzien van D.V. of een familielid daarvan. Nu de directeur zijn beslissing niet nader heeft onderbouwd is deze beslissing naar het
voorlopig oordeel van de voorzitter onvoldoende gemotiveerd. Gelet daarop zal het verzoek worden toegewezen

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 4 maart 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven