Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1173/GB, 8 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:08-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:            17/1173/GB

 

Betreft:               [Klager]               datum: 8 september 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.A. Dronkers, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 april 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

 

Klager en zijn raadsman zijn in de gelegenheid gesteld door een lid van de Raad te worden gehoord in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught op 21 juli 2017. Klager en de raadsman hebben van die gelegenheid geen gebruik gemaakt en de raadsman heeft op 21 juli 2017 schriftelijk nog een nadere toelichting gegeven.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.            De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klager vanuit de extramurale fase van de ISD (terug)geplaatst in de ISD van de locatie Sittard.

 

2.            De feiten

Klager is sedert 23 augustus 2015 gedetineerd. Hij verblijft in de ISD van de locatie Sittard.

 

3.            De standpunten

3.1.        Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Klager is vanuit Radix, Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg te Heerlen (hierna: Radix), teruggeplaatst naar de ISD in Sittard. Reden daarvoor zou zijn dat klager amfetamine zou hebben gebruikt. Klager ontkent dit ten stelligste. Klager heeft in de kliniek om een herhalings-/bevestigingsonderzoek verzocht en kreeg daar te horen dat dit niet tot de mogelijkheden behoorde. Klager heeft op grond van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen (hierna: de Regeling) recht op een dergelijk onderzoek. Omdat klagers toetsing van zijn ISD-maatregel aanstaande is, ligt het niet voor de hand dat hij opnieuw zou gebruiken. Klager is van mening dat, zo lang er nog geen uitslag is van het herhalings-/bevestigingsonderzoek, de terugplaatsing zou moeten worden opgeschort. Klager verwijst uitdrukkelijk naar een eerdere uitspraak van de beroepscommissie (RSJ 2004, 04/2467/GB).

3.2.        De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.

Uit het selectieadvies van de directeur van de locatie Sittard komt naar voren dat klager op 3 april 2017 drugs heeft gebruikt binnen Radix. Een van de voorwaarden voor deelname aan de extramurale fase van de ISD is dat de gedetineerde zich onthoudt van het gebruik van een middel dat staat vermeld op de bij de Opiumwet behorende Lijst 1. Omdat klager ten tijde van het drugsgebruik niet verbleef in een penitentiaire inrichting, is de Regeling op zich niet van toepassing. Uit telefonische navraag bij Radix kwam naar voren dat klager de mogelijkheid heeft gehad om een herhalings- of bevestigingsonderzoek te vragen.

 

4.            De beoordeling

Onweersproken is dat klager naar aanleiding van een urinecontrole van 24 maart 2017 positief heeft gescoord op het gebruik van amfetamine. Door klager is gesteld dat hij, toen hij in het kader van de extramurale fase van zijn ISD-maatregel in een psychiatrische kliniek, in dit geval in Radix, verbleef geen gebruik heeft kunnen maken van zijn recht op een herhalings- en/of bevestigingsonderzoek als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Regeling en dat de (terug)plaatsing in de gesloten inrichting om die reden niet had mogen plaatsvinden.

De selectiefunctionaris heeft aangevoerd dat bij Radix de mogelijkheid is geboden om een contra-expertise (de beroepscommissie begrijpt dat is bedoeld een herhalings- of bevestigingsonderzoek) te vragen. Uit de door de raadsman toegezonden nadere schriftelijke toelichting komt naar voren dat klager daar ook om gevraagd heeft, maar dat dit toen niet (meer) mogelijk was.

Klager is inmiddels wederom in de extramurale fase van de ISD geplaatst.

Te meer nu niet om een financiële tegemoetkoming is verzocht, heeft klager geen belang meer bij zijn beroep. Klager zal daarom niet ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

 

5.            De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 september 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

                secretaris            voorzitter
 

Naar boven