Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0770/GB, 8 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:08-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:            17/770/GB

 

Betreft:               [Klager]               datum: 8 september 2017

 

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 februari 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.            De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie De Schie ongegrond verklaard.

 

2.            De feiten

Klager is sedert 24 januari 2016 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel. Op 1 februari 2017 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie De Schie, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

 

3.            De standpunten

3.1.        Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Klager beroept zich op het gelijkheidsbeginsel. In de verslaggeving is niet het gehele verloop van het incident naar aanleiding waarvan hij is overgeplaatst, weergegeven. De medegedetineerde met wie klager in conflict is geraakt, heeft op klager gespuugd. Ook heeft hij naar klager uitgehaald. Nu klager niet de confrontatie is aangegaan en niet heeft gespuugd, zijn de straffen die hij naar aanleiding van het conflict opgelegd heeft gekregen, waaronder de overplaatsing naar de gevangenis van de locatie De Schie, onterecht opgelegd. De medegedetineerde met wie klager in conflict is geraakt, is niet gestraft naar aanleiding van het conflict. Van een gelijke behandeling is derhalve geen sprake. 

3.2.        De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

Een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan niet slagen, nu van gelijke gevallen geen sprake is. Uit het schriftelijk verslag van het conflict dat op 25 januari 2017 heeft plaatsgevonden, komt naar voren dat klager de medegedetineerde met wie hij in conflict is geraakt, heeft benaderd en hem enkele rake klappen heeft uitgedeeld. Uit het verslag blijkt eveneens dat klager, nadat hij en de medegedetineerde uit elkaar waren gehaald, deze medegedetineerde is blijven belagen. Klager heeft derhalve de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting verstoord. De overplaatsing naar de gevangenis van de locatie De Schie kan daarenboven niet als een straf worden aangemerkt, nu hiertoe is besloten teneinde de orde, rust en veiligheid binnen de p.i. Krimpen aan den IJssel te herstellen.

 

4.            De beoordeling

In zijn bezwaarschrift heeft klagers raadsman benadrukt dat bezit van de in de gemeenschappelijke cel aangetroffen contrabande niet aan klager is toe te schrijven. Uit de stukken blijkt dat zulks ook niet het geval is. De bestreden beslissing is echter niet op grond van de aangetroffen contrabande genomen, maar naar aanleiding van een geweldsincident. In het kader van zijn beroep concentreert klager zich thans op zijn bezwaar tegen een in zijn ogen ongelijke behandeling van de bij het geweld betrokkenen. Klager stelt dat de medegedetineerde voorafgaand aan de fysieke confrontatie op hem heeft gespuugd. Die gang van zaken vindt geen bevestiging in het dossier, maar wat daarvan zij, redengevend voor de bestreden beslissing was de vechtpartij waarin klager een belangrijk aandeel had.

Klager betwist niet bij een geweldsincident met een medegedetineerde betrokken te zijn geweest. Uit het schriftelijk verslag van het conflict dat klager op 25 januari 2017 met een medegedetineerde heeft gehad, komt naar voren dat klager na een tweede woordenwisseling de betreffende medegedetineerde heeft benaderd en hem enkele rake klappen heeft uitgedeeld. Voorts heeft hij de medegedetineerde, toen deze zich uit de voeten maakte, belaagd, een bak met schroeven in zijn richting gegooid en gedreigd een kruk in zijn richting te gooien. Gelet op het verloop van het incident van 25 januari 2017 zoals dat in het schriftelijke verslag is weergegeven, heeft de selectiefunctionaris, die naar het oordeel van de beroepscommissie van de juistheid van dit verslag heeft kunnen uitgaan, in redelijkheid kunnen beslissen tot de overplaatsing van klager teneinde de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting te herstellen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

 

5.            De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 8 september 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

                secretaris            voorzitter
 

Naar boven