Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0921/GA, 7 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:07-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:            17/921/GA

 

betreft:               [klager]                datum: 7 september 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 maart 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 augustus 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door een kantoorgenoot van zijn raadsvrouw mr. K. Bruns (mr. S.T. van Berge Henegouwen). De plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Sittard, […], was vertraagd en is afzonderlijk gehoord door de beroepscommissie.

 

Van het verhandelde ter zitting is een schriftelijk verslag opgemaakt dat aan partijen is verzonden. Namens klager is hier bij brief van 23 augustus 2017 op gereageerd. Een afschrift van deze reactie is aan de directeur verzonden.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

               

1.            De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de beslissing klager uit te sluiten van de arbeid op 20 februari 2017 (G-2017-000131).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.            De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Het klopt niet dat hij niet op tijd klaar stond voor de arbeid. Hij stond wel op tijd klaar, maar hij werd te laat opgehaald. Op het moment dat hij uiteindelijk werd opgehaald, was hij even naar het toilet, waardoor hij te laat was. Klager is van mening dat dit niet voor zijn rekening dient te komen. Te meer nu een medegedetineerde eveneens te laat was en wel werd toegelaten tot de arbeid. Deze medegedetineerde heeft schriftelijk verklaard dat hij die ochtend geen urinecontrole had gehad. Klager vindt dan ook dat sprake is van willekeur en schending van artikel 47 van de Pbw. Hij verzoekt een tegemoetkoming gelijk aan het basisuurloon voor ieder uur dat hij op 20 februari 2017 van de arbeid werd uitgesloten. Subsidiair verzoekt klager de behandeling van het beroep aan te houden en de desbetreffende medegedetineerde te horen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Gedetineerden worden altijd om 7:45 uur opgehaald voor de arbeid door een medewerker en dienen dan klaar te staan. Als de medewerker al naar de arbeidszalen is vertrokken, is een gedetineerde te laat en wordt niet toegelaten tot de arbeid en ontvangt geen loon. Alleen indien gedetineerden om moverende redenen, zoals een urinecontrole, te laat zijn, worden zij wel toegelaten tot de arbeid. Klager stond niet op tijd klaar. Dit is zijn eigen verantwoordelijkheid. Zelfs als de medewerker te laat zou zijn geweest, is dit geen excuus voor klager om te laat te komen. De directeur heeft niet meer nagekeken of de desbetreffende medegedetineerde van klager die ook te laat was een urinecontrole had. Hij gaat ervan uit dat zijn collega-directeur dit heeft nagekeken, maar hij zal dit nogmaals controleren en de beroepscommissie hierover informeren.

 

3.            De beoordeling

In de huisregels van de locatie Sittard is onder 3.2.onder ‘Te laat of niet komen opdagen’ – onder meer – het volgende vermeld:

“U bent zelf verantwoordelijk om tijdig klaar te staan voor de arbeid op de, voor u betreffende, tijdstippen van het dagprogramma. U bent te laat voor de arbeid als de werkmeester de leefafdeling heeft verlaten en u heeft zich voor het vertrek niet bij hem gemeld. Wanneer u te laat bent, kunt u niet worden nagestuurd. Wanneer u te laat bent, ofwel om een andere reden niet komt opdagen, krijgt u van deze dag geen loon.”

Klager heeft aangevoerd dat hij op tijd klaar stond voor de arbeid, maar de medewerker / werkmeester hem te laat kwam ophalen. Op het moment dat hij werd opgehaald, was hij net even naar het toilet. Medegedetineerde B. was net als klager te laat, maar werd volgens klager, in tegenstelling tot klager, wel toegelaten tot de arbeid. De directeur heeft aangevoerd dat medegedetineerde B. te laat was, omdat hij die ochtend een urinecontrole had gehad. Om die reden werd B. wel toegelaten tot de arbeid.

De beroepscommissie stelt vast dat klager, door een schriftelijke verklaring van medegedetineerde B. over te leggen, gemotiveerd heeft weersproken dat B. te laat was vanwege een urinecontrole. Nu, zoals volgt uit het verslag van het verhandelde ter zitting, door de directeur ter zitting van de beroepscommissie is toegezegd na te gaan of B. inderdaad die ochtend een urinecontrole had en de directeur dit heeft nagelaten, is de beroepscommissie van oordeel dat klagers standpunt dat sprake is van willekeur, onvoldoende is weersproken. Gelet hierop zal het beroep dan ook gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagrechter worden vernietigd en het beklag alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie kent klager een tegemoetkoming toe ter hoogte van het gemiste arbeidsloon.

 

4.            De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager een tegemoetkoming toe ter hoogte van het gemiste arbeidsloon.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M.de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 7 september 2017

                                                                               

                secretaris            voorzitter

Naar boven