Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1273/GA en 17/1296/GA, 7 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:07-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:            17/1273/GA en 17/1296/GA

 

betreft:               [klager]                datum: 7 september 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen uitspraken van respectievelijk 29 maart 2017 en 4 april 2017 van de beklagcommissie bij het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 augustus 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager en […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Vught.

Klagers raadsvrouw mr. M.W. Bouwman heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ter zitting te worden gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

               

1.            De inhoud van het beklag en de uitspraken van de beklagcommissie

Het beklag betreft:

 

17/1273/GA: de bejegening van klager door het personeel en de omstandigheid dat het personeel klager verkeerde medicatie voor zijn hart heeft verstrekt (VU-2017/000216);

17/1296/GA: de bejegening van klager door het personeel (VU-2017/000423).

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

 

2.            De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager wordt door het personeel gediscrimineerd. Het personeel heeft shag gestolen van zijn cel. Ook gaf het personeel hem verkeerde medicatie voor zijn hart in de periode van 14 december 2016 tot en met 17 december 2016. Klager denkt dat het personeel de medicatie heeft omgewisseld. De verpakking van de medicatie was al open toen deze aan hem werd uitgereikt. Hij heeft niet gezien dat de verpakking werd geopend. Klager heeft veel last gehad van de verkeerde medicatie. Hij had last van hartkloppingen, een slechte concentratie en hij voelde zich gebroken. Het personeel heeft de fout met de medicatie toegegeven en zei dat het per ongeluk was gebeurd. Vanaf 18 december 2016 heeft klager geweigerd medicatie in te nemen. Nadat hij naar een andere afdeling werd overgeplaatst, heeft hij zijn medicatie weer ingenomen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De directeur ziet niet in waarom het personeel klager zou discrimineren. Hier heeft het personeel geen aanleiding toe. Ook is niets bekend over het verstrekken van verkeerde medicatie aan klager. Het personeel reikt de medicatie uit die wordt aangeleverd. Hier zit een dubbele check op. Het personeel kan niet beoordelen of de door de medische dienst aangeleverde medicatie de juiste is. Als klager gemeld zou hebben dat hij verkeerde medicatie gehad zou hebben, zou dit door het personeel bij de medische dienst zijn nagevraagd. De aangeleverde zakjes met medicijnen moeten opengemaakt worden bij het uitreiken aan gedetineerden. De apotheek doet de medicatie in de zakjes. Klager weigerde op een gegeven moment al zijn medicatie in te nemen. Behalve de medicatie voor zijn hart weigerde hij ook het voorgeschreven antipsychoticum. De psychiater heeft daarom overleg gehad met de cardioloog. Beslist is de psychose onder dwang te behandelen. Daarna heeft klager ook zijn hartmedicatie weer ingenomen. Klager is overgeplaatst naar een andere afdeling en daar ging alles goed. Voor zover klager heeft aangevoerd dat het personeel shag van hem heeft gestolen, voert de directeur aan dat hier een andere klacht over aanhangig is bij de beklagcommissie.

 

3.            De beoordeling

17/1273/GA (voor zover het beroep ziet op de verstrekking van medicatie):

Op grond van het bepaalde in artikel 42, vierde lid, van de Pbw rust op de directeur een zorgplicht ten aanzien van de verstrekking van de door de inrichtingsarts voorgeschreven medicijnen. De beklagcommissie heeft klager dan ook in zoverre ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De beroepscommissie zal in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn klacht.

Door de directeur is ter zitting aangevoerd dat niets bekend is over het verstrekken van verkeerde medicatie aan klager. Voorts acht de beroepscommissie niet aannemelijk dat het personeel de aan klager voorgeschreven medicatie heeft verwisseld met andere medicatie. Nu niet aannemelijk is geworden dat aan klager verkeerde medicatie is verstrekt, zal het beklag alsnog ongegrond worden verklaard.

Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie staat geen beklag open tegen feitelijk handelen van het personeel, waaronder vermeende discriminatie door personeelsleden. Er is geen sprake van een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

 

4.            De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie in beroep 17/1273/GA voor zover het beklag ziet op de verstrekking van medicatie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond. Zij verklaart het beroep in 17/1273/GA voor het overige ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Zij verklaart het beroep in17/1296/GA ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 7 september 2017

 

 

                                                                

 

                secretaris            voorzitter

Naar boven