Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1222/GB, 5 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:05-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:            17/1222/GB

 

Betreft:               […]         datum: 5 september 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 april 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.            De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Schie te Rotterdam of de p.i. Dordrecht afgewezen.

 

2.            De feiten

Klager is sedert 14 februari 2017 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de p.i. Groot Alphen.

 

3.            De standpunten

3.1.        Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klagers vriendin woont in Oud Beijerland en werkt fulltime op een basisschool. Hierdoor is zij niet in staat op de bezoektijden naar Alphen aan den Rijn te reizen. Klager is al lange tijd niet meer opgeroepen voor een zitting, zodat plaatsing in het arrondissement van vervolging niet noodzakelijk is. Klager gedraagt zich positief in de inrichting. Contact met zijn vriendin is van belang voor klagers re-integratie. De kosten voor reizen, telefonie en post zijn als gevolg van klagers plaatsing in de p.i. Alphen aan den Rijn rond de € 600,= per maand meer dan het geval zou zijn bij plaatsing in de regio Rotterdam.

 

3.2.        De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager heeft in beroep niet met bewijsstukken het dienstverband van zijn vriendin aangetoond. Hij heeft ook de gemaakte kosten voor het openbaar vervoer niet onderbouwd en niet is gebleken dat deze kosten voor klager onredelijk hoog zijn. Klagers vriendin heeft hem op 28 februari 2017, 25 april 2017 en 2 mei 2017 bezocht. Nu geen sprake is van bijzondere omstandigheden, dient klager in een h.v.b. in het arrondissement van vervolging geplaatst te worden.

 

4.            De beoordeling

4.1.        Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2.        Ingevolge artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing wordt een gedetineerde bij voorkeur in een h.v.b. gelegen in het arrondissement van vervolging geplaatst. Hierbij is nog van belang dat klager, blijkens zijn registratiekaart, in de periode van 1 maart 2017 tot 22 mei 2017 driemaal vanuit de inrichting naar de rechtbank is geweest.

4.3.        Bezoekproblemen vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. De omstandigheid dat klagers vriendin voltijd werkzaam is in het basisonderwijs – voor de beroepscommissie overigens niet een vaststaand gegeven – kan niet als bijzondere omstandigheid worden aangemerkt, nu niet is gebleken dat de bezoektijden in de locatie De Schie en/of de p.i. Dordrecht zodanig zijn dat bezoek van klagers vriendin gedurende de schoolweken daar wel mogelijk zou zijn. Klager is niet verstoken van bezoek en niet is gebleken dat klager(s vriendin) de reiskosten niet kan dragen.

4.4.        Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

 

5.            De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 5 september 2017.

 

 

 

 

 

 

                secretaris            voorzitter
 

Naar boven