Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2830/SGB, 29 augustus 2017, schorsing
Uitspraakdatum:29-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer             : 17/2830/SGB

Betreft : [verzoeker]                                                                           datum: 29 augustus 2017

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M.G.J. Plat, namens

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 23 augustus 2017 tot plaatsing in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het op 25 augustus 2017 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 28 augustus 2017.

 

1.            De beoordeling

De voorzitter stelt het volgende vast. Verzoeker is bij beslissing van 23 augustus 2017 na zijn veroordeling in eerste aanleg geselecteerd voor plaatsing in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Hierbij heeft de selectiefunctionaris geen rekening kunnen houden met de door verzoeker in het selectieadvies opgegeven voorkeur voor plaatsing in een gevangenis in de regio Rotterdam.

Geen sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van de Pbw waarbij het indienen van een bezwaarschrift achterwege kan blijven indien de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zijn bezwaar tegen een voorgenomen beslissing van de selectiefunctionaris kenbaar te maken. Gelet daarop staat ten onrechte onder de selectiebeslissing de beroepsmogelijkheid vermeld en dient eerst de bezwaarfase gevolgd te worden. Op 25 augustus 2017 is het namens verzoeker ingediende beroepschrift daarom doorgestuurd naar de selectiefunctionaris met het verzoek om het als bezwaarschrift in behandeling te nemen.

In beginsel kan, gelet op het bepaalde in artikel 73, vierde lid, van de Pbw, gelezen in verband met artikel 66, eerste lid van de Pbw, pas schorsing worden verzocht als de selectiefunctionaris het bezwaarschrift ongegrond heeft verklaard en verzoeker tegen die ongegrondverklaring beroep heeft ingesteld. Dit beginsel lijdt slechts uitzondering in die gevallen waarin de beslissing van de selectiefunctionaris lang op zich laat wachten of in die gevallen waarin sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Nu de selectiefunctionaris het bezwaarschrift eerst op 25 augustus 2017 heeft ontvangen en geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, kan verzoeker nog niet worden ontvangen in zijn verzoek.

 

2.            De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

 

 

 

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris op 29 augustus 2017

 

 

                                

 

 

 

secretaris                           voorzitter

Naar boven