Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2757/GB, 22 augustus 2017, beroep
Uitspraakdatum:22-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:            17/2757/GB

 

Betreft:               [Klager]               datum: 22 augustus 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.P. Vos, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 augustus 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.            De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 28 augustus 2017 te melden in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

 

2.            De feiten

Klager is op 27 juli 2017 opgeroepen zich op 28 augustus 2017 te melden in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard voor het ondergaan van 503 dagen gevangenisstraf. Op 9 augustus 2017 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 14 augustus 2017 ongegrond is verklaard.

 

3.            De standpunten

3.1.        Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Bij beslissing van 11 mei 2017 is aan klager uitstel van zijn melddatum verleend in afwachting van een advies van de medisch adviseur met betrekking tot klagers detentiegeschiktheid. In de bestreden beslissing merkt de selectiefunctionaris op dat op 24 juli 2017 een detentiegeschiktheidsadvies van de medisch adviseur van de afdeling Individuele Medische Advisering (IMA) is binnengekomen. Nu de inhoud van dit advies niet aan klager is bekendgemaakt en klager niet is onderzocht of gehoord door een medisch adviseur, dan wel een psychiater of een psycholoog, is van een zorgvuldige voorbereiding van de bestreden beslissing geen sprake. Klager verzoekt dat alsnog degelijk onderzoek wordt gedaan en dat hem in afwachting daarvan uitstel van zijn melddatum wordt verleend.  

3.2.        De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

Klager is eerst op 24 april 2017 opgeroepen zich op 23 mei 2017 te melden voor het ondergaan van de aan hem opgelegde gevangenisstraf. Als gevolg van het bezwaarschrift dat klager hiertegen op medische gronden heeft ingediend, is uitstel van zijn melddatum verleend in afwachting van een advies van de medisch adviseur van de afdeling IMA. Op 24 juli 2017 is een dergelijk advies binnengekomen. Hieruit blijkt dat klager een chronische nieraandoening heeft waarvoor hij onder strikte behandeling van een internist staat. Bezoeken voor controles kunnen vanuit detentie doorgang vinden en medicatie kan in de inrichting worden voortgezet. Klager is zelfstandig met betrekking tot de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Met zijn psychische klachten kan hij bij de inrichtingspsycholoog terecht. Naar aanleiding van dit advies is klager op 27 juli 2017 opgeroepen zich op 28 augustus 2017 te melden. Nu reeds degelijk onderzoek is gedaan, ziet de selectiefunctionaris geen aanleiding opnieuw de medisch adviseur van de afdeling IMA om advies te verzoeken en de meldplicht in afwachting daarvan uit te stellen. 

 

4.            De beoordeling

 De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het detentiegeschiktheidsadvies van de medisch adviseur van de afdeling IMA van 24 juli 2017 en constateert dat klager op medische gronden detentiegeschikt is bevonden. Hierbij is gekeken naar de vraag of de benodigde zorg in of vanuit detentie kan worden geboden en of onevenredige schade is te verwachten. Uit het advies blijkt dat klager, die aan een chronische nieraandoening lijdt en daarvoor onder behandeling staat bij een internist, zelfstandig is met betrekking tot zijn algemene dagelijkse levensverrichtingen. Bezoeken voor controles kunnen en moeten vanuit detentie doorgang krijgen en medicatie kan in de inrichting worden voortgezet. Voor zover klager psychische klachten heeft, kan de inrichtingspsycholoog hem hierin begeleiden. Tevens kan in detentie vanuit De Waag behandeling aan klager worden geboden. Gelet hierop kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

5.            De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 22 augustus 2017.

 

 

secretaris            voorzitter
 

Naar boven