Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0025/GB, 7 maart 2016, beroep
Uitspraakdatum:07-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/25/GB

Betreft: [klager] datum: 7 maart 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. M.L. van Gaalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 januari 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Groot Alphen te Alphen aan den Rijn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 mei 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie het Schouw te Amsterdam. Op 22 december 2015 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Groot Alphen, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1 Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De bestreden beslissing van de selectiefunctionaris is in strijd met het redelijkheids-, motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel tot stand gekomen. De selectiefunctionaris stelt dat er voor de p.i. Groot Alphen geen wachtlijst bestond en voor de
locatie
Zuyderbos te Heerhugowaard wel. Het bestaan van de wachtlijst, danwel de lengte daarvan is echter niet gebleken uit de stukken en derhalve kan worden aangenomen dat er geen wachtlijst is. In het verweerschrift wordt bovendien gesproken over
‘capaciteitsbenutting’, hetgeen niet hetzelfde is als een wachtlijst. Waarom de veiligheid van klager wel kan worden gegarandeerd in de p.i. Groot Alphen en niet in de p.i. Zuyderbos wordt, anders dan enkel gebaseerd op de visie van het Gedetineerden
Recherche Informatiepunt (GRIP), niet onderbouwd. Dat klager wordt vervoerd met het Bijzonder Ondersteunings Team leidt niet tot de conclusie dat zijn veiligheid in de p.i. Groot Alphen wel kan worden gegarandeerd en in de locatie Zuyderbos niet. Er is
feitelijk geen enkele indicatie aanwezig die onderbouwt dat bij plaatsing van klager in de p.i. Zuyderbos diens veiligheid of die van een ander in gevaar zal komen, of dat er anderszins voldoende reden is om op de enkele visie van het GRIP af te gaan.
Uit een psycho-medisch overleg van 2008, het advies van de inrichtingspsycholoog van de inrichting waar klager in november 2012 verbleef, alsmede uit het selectieadvies van de directeur van de p.i. Amsterdam Over-Amstel van 18 december 2015, volgt dat
klager het beste geplaatst kan worden op een eenpersoonscel op een kleine afdeling. Tevens is er een contra-indicatie voor plaatsing op een meerpersoonscel. De eenpersoonscellen zijn in de p.i. Groot Alphen echter gereserveerd voor personen die in het
basisprogramma zitten. Klager bevindt zich in het plusprogramma. In principe valt de plaatsing van klager onder de verantwoordelijkheid van de directeur, maar dan moet de plaatsing van klager op een kleine afdeling wel tot de mogelijkheden behoren. Het
kan niet de bedoeling zijn dat klager zich moet misdragen wanneer hij terecht wilt komen in het basisprogramma om zo een plek op een eenpersoonscel te kunnen bemachtigen. Derhalve is de p.i. Groot Alphen niet geschikt voor klager.

3.2 De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 21 december 2015 heeft de selectiefunctionaris besloten om klager, conform zijn tweede voorkeur, in de p.i. Groot Alphen te plaatsen. Hierbij dient de selectiefunctionaris rekening te houden met een evenredige capaciteitsverdeling. Voor de p.i.
locatie Zuyderbos was een wachtlijst en voor de p.i. Groot Alphen niet, vandaar dat klager ook zo snel in de p.i. Groot Alphen geplaatst kon worden. Bovendien heeft het GRIP op 15 december 2015 aangegeven dat klager o.a. niet in de locatie Zuyderbos
geplaatst kan worden, in verband met het garanderen van klagers veiligheid. Op welke afdeling klager geplaatst wordt is aan de directeur van de p.i. Groot Alphen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Groot Alphen is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet
onredelijk
of onbillijk worden geacht. Daarbij is in aanmerking genomen dat het GRIP op 15 december 2015 heeft gesteld dat klager niet in de p.i. Zuyderbos geplaatst kan worden in verband met het garanderen van klagers veiligheid. Er zijn geen aanwijzingen dat
niet van de indicatie van het GRIP kan worden uitgegaan. Het standpunt van klager dat hij op een eenpersoonscel dient te worden geplaatst en dat dit niet mogelijk is in de p.i. Groot Alphen is onvoldoende feitelijk onderbouwd. Het belang van een goede
benutting van de celcapaciteit mocht in dit geval voor de selectiefunctionaris zwaarder wegen dan het belang van klager om hem te plaatsen in de inrichting van zijn eerste voorkeur, namelijk de locatie Zuyderbos. Het beroep zal ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

16/25/GB

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, J.G.A. van de Brand en mr. W.F. Korthals Altes, leden, in tegenwoordigheid van L.L. Heikens, secretaris, op 7 maart 2016

secretaris voorzitter

Naar boven