Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1037/GA, 15 augustus 2017, beroep
Uitspraakdatum:15-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

nummer:            17/1037/GA

betreft:               [klager]                datum: 15 augustus 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Dijkstra, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 februari 2017 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan de Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Groot Alphen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.            De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de vermissing van klagers winterjas met daarin visitekaartjes en een lijst telefoonnummers (AR 2016/1094).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.            De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt – kort weergegeven – toegelicht. Het enkele feit dat klagers winterjas na enige tijd boven water is gekomen, laat onverlet dat deze enige tijd vermist is geweest. Klager heeft zijn raadsvrouw veelvuldig benaderd over de vermissing en heeft aangifte willen doen. Klagers moeder heeft een nieuwe winterjas voor klager moeten aanschaffen. Het aankoopbewijs hiervan zal worden nagezonden. Klager verzoekt om een tegemoetkoming van € 100,= voor de aanschaf van de vervangende jas, dan wel enig ander billijk bedrag.

De directeur persisteert bij het standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie.

 

3.            De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie heeft hierbij in aanmerking genomen dat klagers cel in zijn afwezigheid is ontruimd door het personeel en dat hierbij een ontruimingsverslag is opgemaakt. Feiten of omstandigheden die tot twijfel aan de juistheid van dat verslag zouden moeten leiden, zijn niet aannemelijk geworden. De beroepscommissie gaat daarom uit van de juistheid van dat verslag. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

4.            De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

mr. M.L. Koster, secretaris, op 15 augustus 2017

 

                                                

 

 

                secretaris            voorzitter
 

Naar boven