Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/634/SGA, 1 maart 2016, schorsing
Uitspraakdatum:01-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/634/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 1 maart 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 23 februari 2016, inhoudende de terugplaatsing naar het
basisprogramma (degradatie).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 22 februari 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 29 februari 2016.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

De mededeling van de bestreden beslissing voldoet niet aan de door de beroepscommissie in eerdere uitspraken gestelde en naar mag worden aangenomen bij de directeur bekende eisen. Er ontbreekt een voor klager – en voor de voorzitter en voor de beklag-
en in geval van beroep de beroepscommissie – kenbare en toetsbare belangenafweging door de directeur. De enkele verwijzing door de directeur in die mededeling naar rapportage van klagers mentor en opgelegde disciplinaire straffen is daarvoor
onvoldoende. Nu die belangenafweging in de bestreden beslissing ontbreekt, komt de tenuitvoerlegging van deze beslissing voor schorsing in aanmerking. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R. Boerhof, secretaris, op 1 maart 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven