Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3671/GA, 29 februari 2016, beroep
Uitspraakdatum:29-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3671/GA

betreft: [klager] datum: 29 februari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.C. van Hoogmoed, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 oktober 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Arnhem, voor zover daarbij aan klager geen respectievelijk een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Arnhem in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
a. De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet aanbieden van een luchtmoment aan klager op 18 en 22 juni 2015, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
b. De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 10,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet in de gelegenheid gesteld worden te telefoneren met zijn advocaat in de periode van 11 juni 2015 tot 18 juni 2015,
op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Ten aanzien van onderdeel a: er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Aan klager is wel een compensatie in de vorm van een extra luchtmoment aangeboden, maar dit was pas na anderhalve maand.
Bovendien had hij op dat moment net gelucht. Onder verwijzing naar RSJ 16 juli 2015, 15/0858/GA, verzoekt klager om een tegemoetkoming van € 20,= per gemist luchtmoment.
Ten aanzien van onderdeel b: klager is in de periode van 11 tot 18 juni 2015 niet in de gelegenheid gesteld om met zijn advocaat te bellen. Klager verzoekt om een tegemoetkoming van € 10,= per dag. Nu hij op 11 juni 2015 op transport is geweest en
telefoneren op deze dag waarschijnlijk niet was gelukt, verzoekt hij voor de overige dagen om een tegemoetkoming van € 60,=.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkomingen niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Ten aanzien van onderdeel a. overweegt de beroepscommissie als volgt.
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Hoewel aan klager een extra luchtmoment is aangeboden, is dit pas anderhalve maand na de gemiste luchtmomenten gebeurd. De
beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren en zal aan klager een tegemoetkoming van € 10,= toekennen.

Ten aanzien van onderdeel b. overweegt de beroepscommissie als volgt.
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming voor het niet in de gelegenheid stellen van klager om telefonisch contact op te nemen met zijn raadsman gedurende de periode van 12 tot en met 17 juni 2015. Het beroep zal dan
ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 60,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van onderdeel a. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van onderdeel b. gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 60,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 29 februari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven