Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3512/TA e.a., 29 februari 2016, beroep
Uitspraakdatum:29-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 15/3512/TA, 15/3513/TA, 15/3514/TA, 15/3515/TA, 15/3516/TA, 15/3517/TA, 15/3518/TA, 15/3519/TA, 15/3520/TA, 15/3521/TA en 15/3522/TA

betreft: [klager] datum: 29 februari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.A.P.F. Hoens namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraken van 9 oktober 2015 van de beklagcommissie bij FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de inrichting, betreffende
a. de separatie van klager ingaande op 20 februari 2015 (15/3512/TA);
b. het niet doorgaan van bezoek op 21 februari 2015 (15/3513/TA);
c. de afzondering van klager ingaande op 26 februari 2015 (15/3514/TA);
d. de separatie van klager met cameratoezicht ingaande op 13 maart 2015 (15/3515/TA);
e. het niet verstrekken van een ontbijt aan klager op 14 maart 2015 (15/3516/TA);
f. de separatie van klager ingaande op 13 maart 2015 (15/3517/TA);
g. het ontvangen van slechts één uur bezoek op 21 maart 2015 (15/3518/TA);
h. het niet langer doorgaan van verloven (15/3519/TA);
i. de afzondering van klager ingaande op 25 maart 2015 (15/3520/TA);
j. de separatie van klager op 29 maart 2015 (15/3521/TA) en
k. diverse onderwerpen waaronder gif injecties en geld voor oogletsel (15/3522/TA).

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag vermeld onder e, f, h, j en k en het beklag vermeld onder a, b, c, d, g en i ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. J.A.P.F. Hoens om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klagers raadsman heeft verzocht om klager het beroep ter zitting te laten toelichten. De beroepscommissie acht zich aan de hand van de stukken voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek af.

Met betrekking tot e. overweegt de beroepscommissie het volgende.
Uit artikel 2, tweede lid, van de Regeling rechten tijdens afzondering en separatie volgt dat de verpleegde tijdens separatie en afzondering regelmatig eten ontvangt. Uit de toelichting op dit artikel volgt dat het daarbij gaat om drie maaltijden per
dag. Klager kan wat betreft de beweerde schending van het aan deze regeling te ontlenen recht op regelmatig eten worden ontvangen in het licht van het bepaalde in artikel 56, eerste lid, sub e, Bvt. Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting
volgt dat onbekend is of klager het betreffende ontbijt is aangeboden maar dat klager wel middageten is aangeboden. Nu het door klager gestelde niet is betwist, zal de beroepscommissie het beklag alsnog gegrond verklaren en klager ter zake een
tegemoetkoming van € 5,= toekennen.

Hetgeen in beroep ten aanzien van het overige beklag is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot andere beslissingen leiden dan die van de beklagcommissie. Zij zal derhalve het beroep in zoverre ongegrond verklaren en de
uitspraken van de beklagcommissie bevestigen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt ten aanzien van e (15/3516/TA) de uitspraak van de beklagcommissie, ontvangt klager alsnog in het beklag en verklaart dit beklag gegrond. Zij kent klager ter zake een tegemoetkoming toe van € 5,=.
Zij verklaart het beroep ten aanzien van a, b, c, d, f, g, h, i, j en k (15/3512/TA, 15/3513/TA, 15/3514/TA, 15/3515/TA, 15/3517/TA, 15/3518/TA, 15/3519/TA, 15/3520/TA, 15/3521/TA en 15/3522/TA) ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraken van de
beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr.drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 februari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven