Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3219/GA, 29 februari 2016, beroep
Uitspraakdatum:29-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3219/GA

betreft: [klager] datum: 29 februari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 augustus 2015 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 februari 2016, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager en, namens de directeur, [...], afdelingshoofd bij de locatie Sittard.

Klager is gehoord met bijstand van een tolk in de Poolse taal, die al hetgeen ter zitting is gezegd, heeft vertaald.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft – zo verstaat de beroepscommissie – de aanzegging van een verslag op 7 juli 2015 door een medewerker van de afdeling arbeid en de aansluitende insluiting van klager.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt, zakelijk weergegeven, als volgt toegelicht.
Klager is een verslag aangezegd maar dat is nooit door de directeur afgehandeld. Klager is van mening dat ook gedetineerden rechten hebben en dat daar goed mee moet worden omgegaan. Klager vindt dat in dit geval volstaan had kunnen worden met een
waarschuwing. Hij heeft nu drie dagen achter de deur moeten doorbrengen in afwachting van de afhandeling van een verslag. Klager mocht in die tijd niet deelnemen aan de recreatie. Ook mocht hij niet naar de bibliotheek.

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is in een discussie met het personeel op de arbeidszaal verzeild geraakt. Daarbij is, mogelijk door taalproblemen, bij klager kennelijk de gedachte opgekomen dat er verslag werd aangezegd. Dat is echter niet gebeurd. Klager is toen ook niet in
afzondering geplaatst. Hij kon gebruik blijven maken aan alle normale activiteiten. De directeur heeft de afdelingsverslagen nagekeken en daaruit blijkt dat hem toen geen dat hem toen de deelname aan activiteiten waar hij recht op had niet is ontzegd.

3. De beoordeling
Uit hetgeen ter zitting naar voren is gebracht en uit de stukken komt naar voren dat klager, anders dan werd aangenomen door de beklagrechter, heeft willen klagen over het feit dat hem verslag werd aangezegd en hij – zonder dat de directeur een
beslissing daarover had genomen – gedurende enkele dagen zou zijn ingesloten in afwachting van de afhandeling van dat verslag. Gelet daarop moet worden geoordeeld dat de beklagrechter niet heeft beslist op de klacht en dat de uitspraak van de
beklagrechter om die reden niet in stand kan blijven. Klager zal alsnog ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag en de beroepscommissie zal de klacht thans afdoen.

Uit hetgeen ter zitting naar voren is gebracht namens de directeur wordt voldoende aannemelijk dat aan klager op 7 juli 2015 geen verslag is aangezegd en dat hij toen ook niet is ingesloten of dat hij is uitgesloten van activiteiten. Gelet daarop dient
het beklag ongegrond te worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 29 februari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven