Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/4016/GA, 25 maart 2016, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/4016/GA

betreft: [klager] datum: 25 februari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.A. Oosterveen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 november 2015 van de beklagcommissie bij het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Scheveningen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 februari 2016, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij het PPC Scheveningen, en [...], hoofd behandeling bij
het PPC Scheveningen.
Namens klagers raadsman, mr. Y. Quint, is op 1 februari 2016 schriftelijk bericht dat hij en zijn kantoorgenoten verhinderd zijn ter zitting te verschijnen en is verzocht om aanhouding van de behandeling van het beroep. Het aanhoudingsverzoek is
afgewezen en van het verhandelde ter zitting is een verslag opgemaakt dat ter kennisneming aan klager, zijn raadsman en de directeur is verzonden. Klagers raadsman is in de gelegenheid gesteld binnen een week na dagtekening op het verslag te reageren,
van welke gelegenheid hij geen gebruik heeft gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van maximaal vier dagen met cameratoezicht, met ingang van 18 september 2015, wegens fysieke agressie.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is een ordemaatregel met cameratoezicht opgelegd op grond van een advies van een psychiater die klager in het
kader van zijn voorgeleiding bij de rechtbank Rotterdam heeft gezien. Dit advies bevindt zich niet in het dossier. Namens klager zijn kopieën van e-mailberichten van 18 september 2015 overgelegd die de psychiater van [...] aan de rechter-commissaris
heeft gestuurd. In die e-mailberichten is niet geadviseerd tot het opleggen van een ordemaatregel met cameratoezicht. Klager heeft bij het kabinet rechters-commissarissen niet met de betreffende psychiater gesproken. Dit blijkt ook uit het eerste
e-mailbericht. Het opleggen van de bestreden beslissing was niet noodzakelijk in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting. Klager is niet suïcidaal of anderszins een gevaar voor zichzelf. Er is niet voldaan aan het
bepaalde in artikel 24a, tweede lid, van de Pbw. Klager is bij binnenkomst in het PPC direct in een afzonderingscel geplaatst. Ook is klager niet gehoord door de directeur. In het dossier bevinden zich gegevens die niet kloppen; soms staat de verkeerde
naam vermeld. In de schriftelijke mededeling van de ordemaatregel is een onjuiste geboortedatum vermeld.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Aan de bestreden beslissing liggen de e-mailberichten van 18 september 2015 van een psychiater van [...] en
telefonische inlichtingen door diezelfde psychiater ten grondslag. Telefonisch is gesproken over de oplegging van een ordemaatregel, met cameratoezicht. Hier is geen telefoonnotitie van gemaakt. De directeur heeft de bestreden beslissing buiten de
inrichting genomen en is in kennis gesteld van de betreffende e-mailberichten. De beslissing is waarschijnlijk digitaal ondertekend. De inrichtingsarts heeft klager de volgende dag bezocht.

3. De beoordeling
Op grond van het bepaalde in artikel 57, eerste lid, aanhef en onder c van de Pbw stelt de directeur de gedetineerde in de gelegenheid te worden gehoord, alvorens hij beslist tot plaatsing in afzondering. In artikel 57, derde lid, van de Pbw is bepaald
dat het horen achterwege kan blijven indien de vereiste spoed zich daartegen verzet of de gemoedstoestand van de gedetineerde daaraan in de weg staat.

Op grond van het bepaalde in artikel 24a, tweede lid, van de Pbw wint de directeur het advies in van een gedragsdeskundige onderscheidenlijk de inrichtingsarts, alvorens hij beslist over observatie door middel van een camera, tenzij dit advies niet kan
worden afgewacht.

In de schriftelijke mededeling van de bestreden beslissing van 18 september 2015 is het volgende vermeld: ‘De gedetineerde is door mij niet gehoord omdat hij na sluitingstijd binnen is gekomen en een advies van de psychiater van het PPC nodig is voor
verder beleid. U wordt dinsdagmorgen (22 september 2015) gezien door de directeur.’
Nu niet is gebleken dat het horen tot dinsdag de 22e september achterwege kon blijven om redenen als bedoeld in artikel 57, derde lid, van de Pbw, noch dat het inwinnen van een advies van een gedragsdeskundige onderscheidenlijk de inrichtingsarts niet
kon worden afgewacht, moet worden geoordeeld dat de directeur onvoldoende voortvarend en mitsdien in strijd met de wet heeft gehandeld. De beroepscommissie zal het beroep derhalve gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en
het
beklag alsnog gegrond verklaren. Zij zal aan klager een tegemoetkoming toekennen van € 40,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 40,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en U.P. Burke, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 25 februari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven