Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3421/GA, 12 februari 2016, beroep
Uitspraakdatum:12-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3421/GA

betreft: (klager) datum: 12 februari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

(...), verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 september 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere, betreffende het uitvallen van de arbeid wegens personeelstekort en het insluiten van klager op cel tijdens het uitvallen van de
arbeid,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat het incidenteel uitvallen van arbeid, waarvan in onderhavig geval sprake is, niet zonder meer een schending oplevert van de inspanningsverplichting die de directeur ingevolge artikel 47, tweede lid, van de Pbw
heeft.
Artikel 3.2.6 van de Huisregels van de p.i. Almere bepaalt dat personeelstekort kan betekenen dat klager op cel moet verblijven. Deze formulering houdt in dat niet in ieder geval van personeelstekort op arbeid de gedetineerde wordt ingesloten. Nu
klager, onweersproken door de directie, stelt dat voor hem de arbeid is uitgevallen, de directeur niet nader motiveert waarom in dit geval klager moest worden ingesloten, moet de beslissing van de directeur als onredelijk en onbillijk worden
aangemerkt.
De beroepscommissie zal het beklag gegrond verklaren, de beslissing van de beklagcommissie vernietigen en klager een tegemoetkoming toekennen als na te melden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart het beklag gegrond en kent klager een tegemoetkoming toe van €5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma, secretaris, op 12 februari 2016

secretaris voorzitter

Naar boven