Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/4205/GV, 18 januari 2016, beroep
Uitspraakdatum:18-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/4205/GV

betreft: [klager] datum: 18 januari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 december 2015 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is geselecteerd voor plaatsing in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie De Ent te Rotterdam met aansluitend deelname aan een penitentiair programma
(p.p.). Eind januari 2016 zal klager aldaar worden geplaatst. Klager is door de oprichter van de Stichting [...] benaderd om gedurende zijn verblijf in de z.b.b.i. als vrijwilliger te werken. Door een medewerker van de z.b.b.i. is aan de directeur van
de Stichting medegedeeld dat een gesprek met klager kan plaatsvinden en dat klager daartoe een verzoek kan indienen bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht. De directeur van de p.i. Dordrecht heeft echter negatief geadviseerd ten aanzien van
klagers verlofaanvraag. In de memorie van toelichting op de Pbw is in hoofdstuk 13 onder d. vermeld dat incidenteel verlof kan worden toegekend voor het voeren van een sollicitatiegesprek. Klager toont zelfredzaamheid.
In reactie op het verweer van de Staatssecretaris is aangevoerd dat klager het sollicitatiegesprek op locatie van de Stichting wenst te voeren teneinde kennis te maken met de directeur en zijn omgeving.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager komt met ingang van 24 januari 2016 in aanmerking voor plaatsing in de z.b.b.i. van de locatie De Ent te Rotterdam. Er is thans geen noodzaak
voor het verlenen van incidenteel verlof. De wijze waarop klagers dagbesteding wordt ingevuld kan tijdens zijn verblijf in de z.b.b.i. worden bezien. De beoogde verblijfsduur in de z.b.b.i. is hiervoor lang genoeg. Voorts is het mogelijk dat klager in
de p.i. Dordrecht wordt bezocht.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen – zakelijk weergegeven – uitgebracht.
De directeur van de p.i. Dordrecht heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
Klagers dagbesteding dient te worden ingevuld gedurende zijn verblijf in de z.b.b.i. De directeur van de z.b.b.i. is hiervoor verantwoordelijk. Totdat klager aldaar wordt geplaatst kan hij door een medewerker van de Stichting worden bezocht in de p.i.
Dordrecht.
De politie heeft het verlofadres geverifieerd en in orde bevonden.

3. De beoordeling
Klager is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar met aftrek, wegens witwassen en het aannemen van steekpenningen onder verzwarende omstandigheden. Tegen dit arrest is cassatie ingesteld. De fictieve einddatum van klagers
detentie is thans gesteld op 26 juli 2017.

De beroepscommissie stelt op basis van de onderliggende stukken vast dat klager heeft verzocht om incidenteel verlof om een sollicitatiegesprek te voeren met een stichting voor een baan als vrijwilliger welke hij gedurende zijn verblijf in de z.b.b.i.
De Ent te Rotterdam wil vervullen. Klager komt met ingang van 24 januari 2016 in aanmerking voor plaatsing in voormelde z.b.b.i.

Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is.
Hiervan is niet gebleken. Klager kan het sollicitatiegesprek ook voeren als hij is geplaatst in de z.b.b.i. Voorts kan klager in de p.i. Dordrecht worden bezocht door een medewerker van de stichting. Voorgaande maakt dat de afwijzing van het verzoek
niet onredelijk en onbillijk kan worden geacht. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter,
mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Boerhof, secretaris, op 18 januari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven