Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3187/GA, 19 januari 2016, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3187/GA

betreft: [klager] datum: 19 januari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 september 2015 van de beklagcommissie bij de locatie De Schie te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie De Schie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsvrouw mr. J.J. Serrarens, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager niet in aanmerking komt voor een speciaal baantje (2015-346) en het feit dat dertig kuipjes boter bij hem in beslag zijn genomen (2015-395).

De beklagcommissie heeft het beklag met nummer 2015-346 ongegrond verklaard en het beklag met nummer 2015-395 gegrond verklaard zonder toekenning van een tegemoetkoming, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Er is sprake van discriminatie jegens gedetineerden met een tbs-status. Per gedetineerde moet bepaald worden of hij in aanmerking komt voor een speciaal baantje. Klager vertoont prima gedrag, zogenoemd “groen gedrag”. Klager verblijft sinds 29 juni
2012
in de locatie De Schie. Tevens blijken gedetineerden met een GVM-status – in afwijking van de baantjesregeling – wel in aanmerking te komen voor een speciaal baantje. Bovendien is tewerkstelling in de keuken niet risicovoller dan tewerkstelling in de
arbeidszaal. Daarnaast wordt verwezen naar jurisprudentie.
Voor zover aan klager geen tegemoetkoming is toegekend, merkt klager op dat hij wel degelijk nadeel heeft ondervonden. Klager heeft weliswaar margarine gekregen om zijn boterhammen mee te smeren, maar klager had geen boter voor de warme maaltijden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht. Ook zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming is niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De directeur beroept zich op de zogenaamde baantjesregeling die in beginsel een baantje ontzegt aan een ieder die tbs opgelegd heeft gekregen. Nu deze regeling algemeen van aard is, de directeur geen nadere de persoon en/of zijn gedragingen betreffende
informatie heeft verschaft op grond waarvan klager niet geschikt zou zijn voor een baantje in de keuken, moet de beslissing van de directeur, wegens een motiveringsgebrek, als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het
beroep
inzake klacht 2015-346 gegrond verklaren, de beslissing van de beklagcommissie gedeeltelijk vernietigen en de directeur opdragen binnen 14 dagen na uitspraak van deze beslissing een nieuwe, gemotiveerde beslissing te nemen.
Inzake klacht 2015-395 kan de beroepscommissie zich verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal in zoverre dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake klacht 2015-346 gegrond, vernietigt in zoverre de beslissing van de beklagcommissie en draagt de directeur op binnen 14 dagen na deze uitspraak een nieuwe, gemotiveerde beslissing te nemen.
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake klacht 2015-395 ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 19 januari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven