Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3916/GB, 11 februari 2016, beroep
Uitspraakdatum:11-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/3916/GB

Betreft: [klager] datum: 11 februari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 november 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 augustus 2013 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Sittard, in de ISD. Op 24 september 2015 is hij overgeplaatst naar de ISD van de p.i. Vught.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft een ISD-maatregel kaal opgelegd gekregen tot juni 2016. Er zijn door de rechtbank Den Bosch geen voorwaarden gesteld aan de tenuitvoerlegging van zijn
ISD-maatregel. Klager merkt op dat hij niet in een traject zit en dat hij tot niets verplicht is. Klager heeft met niemand iets van doen. Klager gebruikt geen drugs. Per 2016 heeft klager huisvesting en werk. Klager heeft geen behoefte aan
dienstverlening van de gemeente. Klager zit in de laatste fase van zijn maatregel en wenst niet langer in de p.i. Vught te verblijven. Het gedrag van klager is goed en hij heeft ook geen regio binding. Daarnaast wordt er in de p.i. Vught aan klager
geen
onderwijs aangeboden en kan er ook geen dieetvoeding aan hem worden verstrekt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is in eerste instantie geplaatst in de ISD van de p.i. Vught. Daar vertoonde klager geen enkele medewerking, hij “was klaar” met de p.i.
Vught en wenste te worden overgeplaatst. Om deze impasse te doorbreken is besloten om klager over te plaatsen naar de ISD van de locatie Sittard. Na een verblijf van bijna een jaar in de locatie Sittard is er geen sprake van een verandering in klagers
gedrag. Klager is negatief richting het personeel en heeft een slechte invloed op andere gedetineerden. Klager werkt op geen enkele manier mee aan zijn ISD-maatregel. Geconcludeerd wordt dat het beoogde doel met de overplaatsing van klager naar de
locatie Sittard niet is behaald. De directeur van de locatie Sittard heeft – vanwege klagers gedrag en het feit dat hij “thuis hoort” in de ISD van de p.i. Vught – verzocht hem terug te plaatsen naar de p.i. Vught. Hoewel te verwachten is dat klager
ook
in de p.i. Vught niet zal meewerken, kan deze inrichting met ketenpartners in de regio bezien hoe ze klager zo goed mogelijk kunnen begeleiden in zijn terugkeer in de maatschappij.

4. De beoordeling
4.1. De ISD van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Uit de stukken is gebleken dat klager vanuit de p.i. Vught is overgeplaatst naar de locatie Sittard, omdat hij niet bereid was tot medewerking bij de tenuitvoerlegging van de ISD. Klager bleef zich echter in de locatie Sittard negatief
opstellen. Gelet hierop heeft de selectiefunctionaris naar het oordeel van de beroepscommissie kunnen concluderen dat een terugplaatsing naar de oorspronkelijke ISD-afdeling van de p.i. Vught is aangewezen. De beslissing van de selectiefunctionaris
kan
derhalve, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Kokee, secretaris, op 11 februari 2016

secretaris voorzitter

Naar boven