Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3956/GB, 11 februari 2016, beroep
Uitspraakdatum:11-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/3956/GB

Betreft: [klager] datum: 11 februari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 november 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft beslist tot plaatsing van klager op de afdeling Balans van FPK De Woenselse Poort te Eindhoven.

2. De feiten
Klager is sedert 9 augustus 2014 gedetineerd. Hij verbleef in het PPC van de penitentiaire inrichting (p.i.) locatie Zwolle Zuid 1. Vanuit deze inrichting is hij in het kader van de extramurale fase ISD op 25 november 2015 geplaatst in De Woenselse
Poort.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is te laat op de hoogte gesteld van zijn overplaatsing naar De Woenselse Poort. Ook heeft hij totaal geen inspraak gehad in deze plaatsing. Klager is niet goed voorgelicht door zijn trajectmanager. Klager heeft zijn medewerking nog niet
toegezegd. Het gaat klager vooral om zijn medicijnen, de opgelegde regels en de voorwaarden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In het selectieadvies van de locatie Zwolle Zuid 1 van 21 november 2015 wordt geadviseerd klager te plaatsen in De Woenselse Poort. Deze instelling is gespecialiseerd in de behandeling van zorgwekkende zorgmijders. De intakefunctionaris van De
Woenselse
Poort heeft gesteld dat klager past binnen de doelgroep die op de afdeling Balans verblijft. Uit genoemd selectieadvies blijkt dat deze overplaatsing met klager is besproken. In het begin wilde klager niet deelnemen en stond hij sceptisch tegenover
deze
overplaatsing. Na een kennismakingsgesprek op 9 november 2015 tussen de intakefunctionaris van De Woenselse Poort, de casemanager en klager zelf, was klager coöperatief en stond hij open voor overplaatsing. Klager is akkoord gegaan met het advies.
Klinische plaatsing geschiedt op vrijwillige basis en als klager zich zou blijven verzetten tegen de plaatsing in De Woenselse Poort zal hij worden teruggeplaatst naar de locatie Zwolle.
Het beroep dient ongegrond te worden verklaard.

4. De beoordeling
Klager is op 28 november 2014 door de rechtbank Almelo veroordeeld tot een ISD-maatregel. Deze maatregel eindigt op 11 december 2016. Aansluitend dient klager zeven dagen vervangende hechtenis op grond van de wet Terwee te ondergaan. De einddatum van
zijn detentie is gesteld op 16 december 2016.

Klager verblijft sinds 25 november 2015 in het kader van de extramurale fase van de ISD-maatregel in FPK De Woenselse Poort.
Klager past binnen de doelgroep die op de afdeling Balans verblijft en na een kennismakingsgesprek met De Woenselse Poort was klager bereid mee te werken aan zijn overplaatsing. Klager is akkoord gegaan met het selectieadvies van de locatie Zwolle Zuid
1.
De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 11 februari 2016

secretaris voorzitter

Naar boven