Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3863/GB, 4 februari 2016, beroep
Uitspraakdatum:04-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/3863/GB

Betreft: [klager] datum: 4 februari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.W. Flokstra, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 november 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
2.1 Klager is sedert 21 juni 2015 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad.

2.2 Bij onherroepelijke uitspraak van 25 november 2015 van de beklagcommissie van de p.i. Almere is klagers beklag met nummers AB 2015/624 betreffende de disciplinaire straf in verband met een te laag kreatininegehalte bij een urinecontrole
ongegrond verklaard en het beklag met nummer AB 2015/704 betreffende de degradatiebeslissing gegrond verklaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klagers verzoek tot plaatsing in een z.b.b.i. is afgewezen, omdat hij is gedegradeerd naar het basis programma. Tegen deze degradatie is klager in beklag gegaan bij de
Commissie van Toezicht (CvT). Klager is gedegradeerd naar aanleiding van een waterige urinecontrole die heeft plaatsgevonden nadat hij zelf aan de medewerkers van de inrichting had aangegeven dat na terugkomst van zijn verlof nog geen urinecontrole had
plaatsgevonden. Klager is van mening dat dit een contra-indicatie vormt voor het frauduleus handelen. Voorts is klager disciplinair gestraft, waartegen hij eveneens in beklag is gegaan. Klager heeft van zijn casemanager schriftelijk bevestigd gekregen
dat de bewuste urinecontrole geen gevolgen zou hebben voor de plaatsing in een open / half open inrichting en dat zij klager zal selecteren voor een dergelijke inrichting. Verwezen wordt naar het schrijven van klagers casemanager van 8 oktober 2015.
Klager heeft de CvT verzocht om een spoedige zitting voor het beklag tegen de degradatiebeslissing zodat hij de beroepscommissie van de RSJ nader kan inlichten over de uitkomsten van zijn beklag voordat zij een beslissing op dit beroep neemt. Klager
verzoekt derhalve de beslissing aan te houden totdat de CvT heeft een beslissing heeft genomen op het beklag.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De p.i. Almere heeft op 30 oktober 2015 besloten om klager terug te plaatsen naar het basisprogramma, omdat hij vanwege zijn gedrag
niet langer in aanmerking komt voor plaatsing in een plusprogramma. Op 6 oktober 2015 is bij klager namelijk een urinecontrole afgenomen met een te laag kreatininegehalte. De urine was zo waterig dat er geen verdere metingen gedaan konden worden. De
directeur van de p.i. Almere vermoedt dat klager het gebruik van (hard)drugs heeft willen verbergen. Fraude bij een urinecontrole wordt gelijkgesteld met het gebruik van (hard)drugs en wordt derhalve gesanctioneerd. Uit artikel 2, tweede lid en onder
d,
van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling) volgt dat gedetineerden die zijn gedegradeerd niet in aanmerking komen voor plaatsing in een z.b.b.i. Het feit dat klagers trajectbegeleider van mening is dat hij
geselecteerd kan worden voor een open inrichting doet hier niet aan af.

4. De beoordeling
4.1. In zeer beperkt beveiligde inrichtingen of afdelingen kunnen gedetineerden worden geplaatst die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, die in geval de
veroordeling onherroepelijk is ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan dan wel in geval de veroordeling nog niet onherroepelijk is een tijd in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht waarvan de duur ten minste gelijk is
aan
de helft van de opgelegde gevangenisstraf, die beschikken over een aanvaardbaar verlofadres, die een strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en die zijn gepromoveerd (wijziging van de Regeling met ingang van 1 maart
2014,
Stcrt. 2014, nr. 4617).

4.2. Klagers beklag tegen de op grond van de positieve urinecontrole van 6 oktober 2015 genomen degradatiebeslissing is gegrond verklaard. Het beklag betreffende de disciplinaire straf in verband met dezelfde positieve urinecontrole is ongegrond
verklaard. Uitgangspunt is dat drugsgebruik een contra-indicatie vormt voor plaatsing in een z.b.b.i. Uit de stukken volgt dat klagers urinecontrole van 6 oktober 2015 een te laag kreatininegehalte bevat. Een te laag kreatininegehalte duidt in beginsel
op fraude bij de urinecontrole, die gelijk wordt gesteld met het gebruik van harddrugs. Een dergelijke uitslag levert een gerechtvaardigde grond op voor afwijzing van een verzoek tot plaatsing in een z.b.b.i. Dat is slechts anders indien er sprake is
van zodanige bijzondere omstandigheden, dat daardoor het te lage kreatininegehalte niet aan klager kan worden verweten. Dergelijke bijzondere omstandigheden zijn niet aannemelijk geworden. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde
gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Kokee, secretaris, op 4 februari 2016

secretaris voorzitter

Naar boven