Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3960/GB, 19 januari 2016, beroep
Uitspraakdatum:19-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/3960/GB

Betreft: [klager] datum: 19 januari 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Vonken, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 november 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Roermond afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 juni 2015 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Sittard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft om bezoektechnische redenen verzocht om een overplaatsing. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen, omdat zowel de locatie Sittard als de
locatie Roermond zich bevinden in de regio Limburg. Een overplaatsing zou volgens de selectiefunctionaris weinig veranderen wat betreft de mogelijkheden van bezoek. In klagers geval zou het reguliere bezoek niet onmogelijk zijn. Klager merkt op dat het
met name voor zijn dochter, als alleenstaande moeder, lastig is om (regelmatig) op bezoek te komen. De dochter van klager is sinds hij gedetineerd zit slechts één keer op bezoek geweest. Er is derhalve belang bij een overplaatsing van klager naar de
locatie Roermond. Daarnaast is klager preventief ingesloten voor het arrondissementsparket Oost-Brabant. Vanuit de locatie Roermond is de afstand korter naar de rechtbank Den Bosch dan vanaf de locatie Sittard. Ten slotte merkt klager op dat, voor
zover
hem bekend is, er geen wachtlijsten zijn voor zowel de locatie Roermond als voor de locatie Sittard.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is preventief ingesloten voor het arrondissementsparket Oost-Brabant. Het uitgangspunt is dat gedetineerden zo dicht mogelijk
bij het parket van vervolging worden ingesloten. Klager is met zijn plaatsing in het h.v.b. van de locatie Sittard op de juiste locatie geplaatst. Verwezen wordt naar artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden. Klagers huidige partner en kinderen wonen in Amstenrade, ten zuiden van Sittard. Klagers ex-partner en kinderen wonen in Roermond. Klager heeft verzocht om een overplaatsing met name vanwege klagers dochter die in Roermond woont.
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Bij klager zijn geen bijzondere omstandigheden vastgesteld. De selectiefunctionaris merkt op dat klager nu zes maanden
verblijft in het h.v.b. van de locatie Sittard. Een uitspraak in klagers strafzaak kan op korte termijn worden verwacht. Op 14 december 2015 staat een zitting gepland. De selectiefunctionaris acht het derhalve niet wenselijk om klager over te plaatsen
naar een ander h.v.b. Mocht klager in eerste aanleg worden veroordeeld, dan kan hij in het kader van een selectie naar een gevangenis opnieuw zijn voorkeur kenbaar maken voor de locatie Roermond.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat preventief gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging, mits dit h.v.b. is toegewezen
aan het arrondissement van vervolging. Van dat uitgangspunt kan onder omstandigheden worden afgeweken. Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Oost-Brabant, maar hij verblijft nabij dit arrondissement in het aanpalende arrondissement
Limburg
in de locatie Sittard. Hij heeft verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie Roermond in verband met bezoekproblemen die zijn dochter zou ondervinden. Deze omstandigheid is echter geen voldoende zwaarwegend argument voor overplaatsing.
Bezoekproblemen zijn nu eenmaal inherent aan het ondergaan van detentie. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk
worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van M.C. Coster, secretaris, op 19 januari 2016

secretaris voorzitter

Naar boven