Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3273/GB, 29 december 2015, beroep
Uitspraakdatum:29-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 15/3273/GB

Betreft: [klager] datum: 29 december 2015

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.L. Louwerse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 september 2015 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsvrouw, op 19 november 2015 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 10 december 2012 gedetineerd. Hij verbleef sinds 30 juli 2015 in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Westlinge. Op 25 september 2015 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos, een normaal
beveiligde inrichting.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft op 2 en 3 september 2015 niet gewerkt vanwege de griep. Op 7 september 2015 is hij weer gaan werken, maar op 8 en 9 september 2015 heeft hij zich wederom ziek gemeld. Op 10
en 14 september 2015 heeft hij weer gewerkt. Op 15 september 2015 vond een ongeluk plaats waarbij klager zijn duim blesseerde. Hij heeft zijn dienst die dag wel afgemaakt. Op 16 september 2015 heeft hij zich ziek gemeld en op 17 september 2015 is hij
bij de medische dienst geweest. De medische dienst wees klager door naar het ziekenhuis om een foto te laten maken. Over de arbeid is niet gesproken. Op 18 september 2015 heeft klager de foto laten maken. Op 21 september 2015 heeft klager zich wederom
ziek gemeld in verband met zijn duim. Op 22 september 2015 kreeg klager ontslag en de aanzegging tot overplaatsing. Er is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Klager was in de veronderstelling dat het ziekenhuis een terugkoppeling
zou geven aan de medische dienst, omdat hij van de medische dienst een verwijsbrief had gekregen. Klager heeft in augustus gewoon gewerkt en in september ook zeven dagen. Klager verrichtte hovenierswerkzaamheden en daarvoor heeft hij zijn handen nodig.
De directeur had hiermee rekening moeten houden en naar alternatieven kunnen zoeken. Een nieuwe plaatsing in een z.b.b.i. is niet haalbaar, want naar verwachting zal klager in januari 2016 starten met zijn penitentiair programma.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Wegens te geringe inzet en de vele ziekmeldingen is klager ontslagen door zijn werkgever. De medische dienst heeft naar aanleiding van de ziekmeldingen aangegeven dat
klager wel in staat was om te gaan werken. Op basis van het gedrag, de inzet of het gebrek daaraan en de vele ziekmeldingen heeft de directeur verzocht om klager uit de z.b.b.i. te plaatsen. Door zich in korte tijd regelmatig ziek te melden heeft
klager
laten zien dat hij onder de verplichting de opgedragen arbeid te verrichten uit trachtte te komen. Klager had naar aanleiding van zijn gekneusde duim ook met de werkgever kunnen overleggen welke werkzaamheden hij wel zou kunnen verrichten in plaats van
zich ziek te melden. In de locatie Zuyder Bos kan klager werken aan zijn herstel en daarna kan opnieuw worden bekeken of hij in aanmerking komt voor plaatsing in een z.b.b.i.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Zuyder Bos is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager voert aan dat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden nu hij eerst griep had en vervolgens zijn duim blesseerde, waardoor hij meerdere dagen niet kon werken. Nog daargelaten dat klager geen gegevens heeft overgelegd
waaruit blijkt dat hij niet kon werken, heeft klager, voor wat betreft zijn gekneusde duim, niet met zijn werkgever overlegd over alternatieve werkzaamheden. Door zijn werkgever is klager ontslagen wegens geringe inzet en de diverse ziekmeldingen.
Gelet
daarop en op de mededeling van de medische dienst dat klager wel in staat was werkzaamheden te verrichten, is het verzoek van de directeur en de daaropvolgende beslissing van de selectiefunctionaris om klager terug te plaatsen niet onredelijk of
onbillijk. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 29 december 2015

secretaris voorzitter

Naar boven