Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/4404/SJA, 7 januari 2016, schorsing
Uitspraakdatum:07-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 15/4404/SJA

Betreft : [klager] datum: 7 januari 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen(Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. C.W.J. Faber,
namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Teylingereind te Sassenheim.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 71, eerste lid, Bjj, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormeld, inhoudende de verlenging met twee weken tot en met 17 januari 2016 van verzoekers
tijdelijke plaatsing in de j.j.i. Teylingereind (hierna: Teylingereind).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 31 december 2015 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van voormelde inrichting van 6 januari 2016.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Door en namens verzoeker is het verzoek als volgt toegelicht.
Verzoeker heeft op 30 december 2015 een gesprek gehad met de psychiater van de j.j.i. Het Keerpunt te Cadier en Keer (hierna: Het Keerpunt). Dit gesprek is goed verlopen verzoeker heeft de zorgen van Het Keerpunt weten weg te werken. De tijdelijke
plaatsing is echter met twee weken verlengd en volgens verzoeker is dat niet nodig. Verzoeker is niet gehoord en hij heeft geen beschikking ontvangen. Vanwege de afstand heeft verzoeker geen bezoek ontvangen in Teylingereind. Verzoekers vrouw is drie
maanden zwanger en zij heeft verzoeker nodig.
Aan verzoeker is medegedeeld dat hij terug kan naar Het Keerpunt. Het ontgaat verzoeker waar de noodzaak is gelegen om te wachten met zijn terugkeer tot 18 januari 2016.

De directeur heeft in zijn schriftelijke inlichtingen het volgende aangevoerd.
De heer C., kinder- en jeugdpsychiater bij Het Keerpunt, heeft op 30 december 2015 verzoeker bezocht. Op basis daarvan is in overleg met de gedragswetenschapper G. en de pedagogisch directeur van Het Keerpunt op 31 december 2015 besloten tot verlenging
van de maatregel tijdelijke plaatsing elders met een duur van veertien dagen. Voor de argumentatie wordt verwezen naar de brief van de directeur van Het Keerpunt van 31 december 2015 aan de selectiefunctionaris Divisie Individuele Zaken.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend zodanig onredelijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing.

Uit bovengenoemde brief van 31 december 2015 blijkt dat verzoeker op 21 december 2015 ter correctie is overgeplaatst naar Teylingeriend voor in eerste instantie een periode van twee weken. Tijdens het gesprek op 30 december 2015 blijkt verzoeker, in
tegenstelling tot eerdere signalen, wel te willen meewerken en meedenken over zijn verdere behandeling en het voltooien van de hem opgelegde maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel). Waarbij is toegezegd dat hij geen
dreiging zal zijn voor personeel en behandelaren. Volgens verzoeker biedt plaatsing in “De Catamaran” de meeste kans op een succesvolle behandeling.
De voorzitter stelt vast dat in de brief vervolgens wordt gesteld: “Gezien dit nieuwe perspectief vragen wij een verlenging aan van zijn TVE (voorzitter: tijdelijk verblijf elders) binnen j.j.i. Teylingereind zodat er tot een passend behandeltraject
voor Stefano kan worden gekomen de komende twee weken en of er voldoende draagvlak is voor voortzetting van de behandeling op de Evenaar”.
In de beslissing van de selectiefunctionaris van 31 december 2015 aan Het Keerpunt verwijst de selectiefunctionaris naar de beslissing van de directeur om verzoeker tijdelijk elders te plaatsen conform artikel 26 jo 27 Bjj. De selectiefunctionaris
heeft
op grond van het verzoek van de directeur van 31 december 2015 dit verblijf verlengd met twee weken, tot en met 17 januari 2016.
De voorzitter overweegt dat uit de stukken niet blijkt dat verzoeker in afzondering verblijft. Derhalve is, naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, verzoeker op grond van artikel 27 Bjj, de zogenoemde correctieplaatsing, en niet op grond van
artikel 26 Bjj in Teylingereind geplaatst.
In artikel 27, eerste lid, Bjj wordt gesteld dat de directeur bevoegd is een jeugdige, na overleg met een gedragsdeskundige en de selectiefunctionaris, tijdelijk over te plaatsen op de gronden genoemd in artikel 24, eerste lid, onder a en b. De
gronden,
die in laatstgenoemd artikel worden genoemd zijn:
” a. indien dit in het belang van de orde of de veiligheid van de inrichting dan wel van een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming noodzakelijk is;
b. indien dit ter bescherming van de betrokken jeugdige noodzakelijk is; “
Het derde lid van artikel 27 Bjj luidt: “De tijdelijke plaatsing duurt ten hoogste veertien dagen. De directeur kan deze tijdelijke plaatsing eenmaal voor ten hoogste veertien dagen verlengen, indien hij na overleg (-) tot het oordeel is gekomen dat de
noodzaak en de mogelijkheden hiertoe nog bestaan.”
Uit de stukken blijkt echter dat verzoekers verblijf in de j.j.i. Teylingereind met veertien dagen is verlengd om in die periode tot een passend behandeltraject voor hem te komen. Daaruit blijkt niet althans onvoldoende dat de noodzaak tot verlenging
van de tijdelijke overplaatsing, zoals bedoeld in het hierboven vermelde artikel 27 eerste lid juncto artikel 24, eerste lid onder a en b Bjj nog steeds bestaat. Het onderzoeken van een passend behandeltraject voor verzoeker kan ook geschieden vanuit
Het Keerpunt, daarvoor is een verlenging van het tijdelijk verblijf in Teylingereind niet nodig. Derhalve is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter de verlenging op die laatste grond voorshands niet juist en dient onder deze omstandigheden het
verzoek om schorsing te worden toegewezen. De tenuitvoerlegging van verzoekers tijdelijk verblijf in Teylingereind moet derhalve worden geschorst, in afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie.
Ten overvloede merkt de voorzitter op dat niet gebleken is dat door de directeur is voldaan aan de mededelingsplicht conform artikel 62, eerste lid, Bjj.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur in afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.J.C. Koens, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 7 januari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven